Song

Page 1 of 4

Song

By | November 2012
Page 1 of 4
ChristmasCarolMusic.org - free Christmas carol sheet music

words: anonymous French trans. E. Cuthbert Nunn

Bring a Torch
j Ï Ï J j Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï J j Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï J Ï Ï Ï Ï music: anonymous French

3 &b 8 ? 3 b 8 &b ?b &b

Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

1. Bring a 2. Has - ten
Ï Ï Ï Ï

torch, now,

Jean - ette, Is - a - bel - la good folk of the vil - lage,

Ï ÏÏÏ Ï J

Bring a Has - ten

j Ï Ï J j Ï Ï J

torch, now,

Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï

come the

Ï Ï Ï Ï

Ï

swift - ly and Christ Child to

Ï Ï J

Ï ä
run. see.

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï nÏ J Ï ä Ï
ah, hush,

j Ï Ï J Ï Ï Ï

Ï ä Ï j Ï J j Ï Ï J

Christ is You will

born, tell the folk of the find Him a - sleep in a

vil - lage, man - ger,

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï Ï Ï Ï
Je - sus is Qui - et - ly

Ï Ï Ï Ï

?b Ï Ï Ï Ï Ï Ï &b Ï ?b Ï Ï j Ï Ï J j Ï Ï J

sleep - ing come and

in His whis - per

j Ï Ï J j Ï Ï J

cra - dle, soft - ly,

j Ï Ï J

Ï ä Ï
Ah, Hush,

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.
Son. sleeps.

Ï Ï Ï Ï

is the now He

Moth - er, slum - bers,

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï Ï J

Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï ä

beau - ti - ful peace - ful - ly

Ï ä Ï
Ah, Hush,

Ï ä Ï
ah, hush,

Ï Ï Ï Ï

Ï ä Ï

beau - ti - ful peace- ful - ly

is her now He

j Ï ÏÏ Ï J Ï Ï j Ï Ï J

Ï ä Ï

Ï .. Ï