Social Pyramid

Pages: 3 (862 words) Published: September 16, 2010
ABELLA, Charmaine Loren A.
2007 – 45269
BA Broadcast Communication
PI 100 THV1
Prof. Naval

Roots of Social Pyramid in the Philippines

Dahil ang bansang Pilipinas ay nasakop ng tatlong bansa, marami sa ating pamumuhay hanggang sa ngayon ay galing sa kultura ng mga nasyong ito. Isa na rito, sa aking palagay ay ang “social pyramid” na iniwan ng mga Español sa atin. Noong panahon ng kanilang pananakop, ang pinakamatataas na tao ay mga Español na isinilang sa kanilang bansa pati na ang mga prayleng Español. Ang mga taong ito ay tinawag na “peninsulares.” Dahil sila ang tinitingala ng mga tao, sila ang nakaupo sa matataas na posisyon sa gobyerno at mayroong maraming lupa sa Pilipinas. Lahat ng tao ay sumusunod sa kanilang sasabihin dahil sila ang batas at ang mga matatalino. Ang mga peninsulares ang mga nakapag-aral kaya naman ang tingin sa mga mayayaman ay matatalino.

Sumunod sa peninsulares ay ang mga purong Español na sa Pilipinas isinilang. Ang tawag sa kanila ay “insulares.” Bagamat mga Español, nakakatanggap pa rin ng diskriminasyon ang mga insulares mula sa kapwa nila Español. Ito ay dahil sila ay pinangalanang “sons of the country.” Ang kanilang katapatan ay nahahati sa España at Pilipinas. Sila ay naglilingkod sa bansang España ngunit hindi pa rin maiwasang mahila ng kanilang mga sentimyento sa Pilipinas. Para sa mga insulares, ang Pilipinas ang kanilang tahanan kahit pa sila ay ipinanganak na Español.

Ang “clase media” o “middle class” ay nahahati sa tatlong kategorya, ang “Spanish mestizo, principalia at Chinese mestizo.” Ang mga Spanish mestizo ay anak ng isang Español at indio. Dahil may lahing Español, mataas pa rin ang tingin sa kanila kahit na parte ng kanilang dugo ay indio. Sila ay parte ng mga “aristocrat” dahil sa kanilang kayamanan at edukasyon. “Principalia” ang tawag sa mga indio na may malalaking lupain at kabilang sa angkan ng mga datu noong unang panahon. Bagamat purong indio, sila ay binigyan ng posisyon sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pyramids and Ziggurats Essay
  • Egypt &the Pyramids Research Paper
  • Pyramids Sentence Structure Essay
  • Pyramids & Tombs Essay
  • The Pyramid of Gaza Essay
  • The Pyramids of Egypt Research Paper
  • Who Built the Pyramids? Essay
  • Pyramids and Ziggurats Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free