Sistemul Social in Ue

Pages: 42 (13573 words) Published: November 16, 2010
1. Introducere2
2. Asigurari4
2.1 Conceptul4
2.3 Obiect si obiective6
2.4 Principii7
2.5 Clasificare10
3. Asigurări sociale14
3.1 Conceptul de asigurări sociale14
3.2.Clasificarea asigurărilor sociale14
3.4 Sistemul social în UE15
3.4.1 Scurtă prezentare15
3.4.2 Sisteme de protecţie socială – MISSOC16
3.5 Sistemul social în România17
3.5.1 Cei care trebuie sa plătească contribuţii de asigurări sociale17 3.5.2 Categorii de beneficiari18
3.5.3 Sursele de constituire a fondului de asigurări sociale20 4. Pensii21
4.1. Prezentarea sistemului de pensii21
4.2 Primul pilon de pensii:23
4.2.1 Pensia pentru limita de varsta.23
4.2.2 Pensia anticipata.25
4.2.3 Pensia partiala.25
4.2.4 Pensia de invaliditate.26
4.2.5 Pensia de urmas.27
4.3 Al doilea pilon de pensii:29
4.4 Al treilea pilon de pensii:32
4.5 Sistemul public de pensii din Romania33
5. Studiu de caz34
6. Propuneri şi argumente:39
7. Concluzii41

Sisteme de protecţie socială în UE
- Pensiile -

1. Introducere

Sistemele de protecţie socială au un rol foarte important în cadrul Uniunii Europene, în viaţa europenilor, a familiilor lor precum şi din punctul de vedere al influenţei pe care o exercită în propulsarea societăţii şi a economiei. Acestea garantează venituri persoanelor aflate în dificultate permiţându-le în acelaşi timp să accepte şi să se adapteze evoluţiilor economice şi sociale. Astfel ele favorizează în acelaşi timp coeziunea socială şi dinamismul economic. Importanţa lor în cadrul infrastructurii sociale şi economice a Uniunii Europene nu trebuie aşadar subestimată. Protecţia socială este o arie de cercetare şi politică în continuă dezvoltare. Tradiţional, literatura de specialitate în ce priveşte protecţia socială punea accent pe plasele de siguranţă: mecanisme ce prevăd protejeze indivizii de impactul şocurilor precum inundaţii, secete, şomaj etc. În prezent, politica socială comunitară este caracterizată prin identitate de principii fundamentale, cum ar fi: dreptul la muncă, egalitatea de şanse şi interzicerea discriminării, protecţia muncii şi protecţia socială, zone în care se manifestă un grad ridicat de convergenţă între textele reglementărilor elaborate de cele două structuri Europene. Domeniul social depăşeşte problematica legată de dreptul la muncă, extinzându-se asupra politicii sociale şi a domeniilor corelative. La nivelul Uniunii Europene, plecând de la necesitatea asigurării dezvoltării economice, dreptul social comunitar s-a dezvoltat treptat, beneficiind de o construcţie mai sinuoasă, mult mai complexă, aflată în plină dezvoltare. In cadrul tratatelor constitutive ale Comunităţilor politica socială se referea doar la intervenţiaFondului Social European (creat in 1960) în două direcţii : acordarea unui ajutor financiar statelor care aveau nevoie pentru reciclarea profesională, ajutorul acordat persoanelor aflate în şomaj în vederea recalificării şi acordarea unor competenţe Comunităţilor pentru a asigura progresul social, care în fapt se limita doar la sensibilizarea Comunităţilor în vederea luării unor măsuri în acest domeniu, fără posibilitatea de a le obliga în vreun mod. Comunităţile aveau competenţa de reglementare doar în protecţia sănătăţii şi a securităţii sociale a muncitorilor emigranţi. Având în vedere această situaţie, Consiliul a adoptat la 21 ianuarie 1972 (ca urmare a aplicării principiilor stabilite de Reuniunea de la Paris din 1972) primul program de acţiune socială. Acesta avea ca obiective : reducerea şomajului în totalitate sau la o rată cât mai mică, participarea crescută a partenerilor sociali la deciziile C.E.E. şi la gestiunea întreprinderilor, ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă. Adoptarea Actului Unic European, a Cartei comunitare a drepturilor fundamentale sociale ale muncitorilor (decembrie 1989), precum şi a Tratatului de la Maastricht au...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • social movement and social change Essay
  • Essay about Social development
  • Social problems Essay
  • social work Essay
  • Social Care Essay
  • Essay on Social Work
  • Social Studies Essay
  • The Social Self Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free