Short Story

Pages: 22 (7336 words) Published: September 27, 2012
Re-Imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan

Re-imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan: Isang Imbestigasyon sa Ideolohiyang Maternal sa Panitikan Rosario Torres-Yu

ABSTRACT The narratives generated by my earlier study of 20 women writers from three generations were a rich source of data and insights on many issues on gender and writing, such as motherhood and its representation in literature. It is their ideas on motherhood which led me to ask how some of them represent motherhood in their works and what these representations say about their positions on the dominant maternal ideology in Philippine culture. Another impetus came from Delia Aguilar’s study on Filipino housewives and the politics of gender. This study reveals that “ . . . in the private space of the family as the major mechanism for the reproduction of social relations, women are at once validated and oppressed, a process that is powerfully mediated by the maternal ideology of which women are the foremost proponents.” This maternal ideology shapes Filipino women’s idea of motherhood that sees devotion to children, self-sacrifice, and care giving as the essence of motherhood, allowing them to embrace oppression and subordination. In this context, the interrogation of maternal ideology in Philippine literature is important to the overall feminist movement. Women writers who have freed themselves from the mystifying notions of motherhood may have been inspired to represent women in their works differently. This paper clearly validates such assumption. Writers like Liwayway Arceo, Genoveva Edroza-Matute, Fanny Garcia, Lualhati Bautista, Lilia Quindoza-Santiago, and Luna Sicat-Cleto, as this reading of some of their works reveals, challenge the dominant maternal ideology by reimagining motherhood. Without wholly rejecting the traditional notion of motherhood (with the exception of Luna Sicat-Cleto who questions

Humanities Diliman (January-June 2000) 1:1, 1-21

1

Torres-Yu

the so called “essence” of motherhood), these writers interrogate the idealization of motherhood, question some of the fundamental assumptions of the dominant maternal ideology and represent women as mothers who are nurturing and caring just like the typical image of a Filipino mother, but who are not happy with confinement in the private domestic space. This radical representation of motherhood is, therefore, a welcome development in the present development of feminist discourse in the Philippines.

INTRODUKSYON Nagpapatuloy na imbestigasyon ko sa panitikan ng mga babaeng manunulat ang sanaysay na ito. Usbong ito ng natapos kong pag-aaral at pag-arok sa isip at damdamin ng dalawampung manunulat na babae ukol sa pagiging babae at sa pagiging babaeng manunulat.1 Natuklasan kong mayamang batis ng mga pagsusuri ukol sa iba’t-ibang usapin sa pulitika ng kasarian ang nilikha ng mga salaysay. Sa mga salaysay ng mga manunulat na ito ay naipapahayag nila at naibabahagi sa iba ang kanilang mga pribadong damdamin at pagiisip ukol sa maraming bagay kasama na ang ukol sa mga relasyon sa loob ng pamilya na may kaugnayan sa kanilang pagiging manunulat. Kasama na dito ang naging relasyon nila sa kanilang ina at ang kanila mismong pagiging ina. Kung kaya, inakala kong mainam na iugnay ang mga pahayag na ito sa kanila namang ginagawang representasyon ng ina sa kanilang mga akda. Hinikayat pa rin akong sulatin ito matapos kong basahin ang The Mother and Narrative Politics in Modern China (1998)2 ni Sally Taylor Lieberman. Hinanap ni Lieberman ang mga kahulugan ng pigura ng ina na nabuo sa isang partikular na lugar at panahon at muling binuo ang mga kahulugang ito sa tanglaw ng feministang pagbasa sa mga master na naratibo ng modernong Tsinong Intelektuwal at ng kasaysayan ng panitikan. Tinukoy niya ang mga padron ng representasyon ng ina na makikita sa mga akda ng maraming manunulat at inimbestigahan kung paanong ang mga padron at mga kahulugang tinaglay ng ina sa pamamagitan nito ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Short Story Essay
  • Short Stories Research Paper
  • Short Story Essay
  • Essay on short story
  • Short Story Essay
  • Short Story Essay
  • Short Story Essay
  • Essay about Short Story

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free