Seminraski Rad

Pages: 14 (4422 words) Published: April 20, 2011
UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET
KATEDRA ZA HISTORIJU DRŽAVE I PRAVA

JUSTINIJANOVA KODIFIKACIJA
(seminarski rad)

1. UVOD

Justinijan je vladao od 527. do 565. god. Rođen je na Balkanskom poluostrvu, u Taureziju. Bio je obrazovan i ambiciozan. Želio je obnoviti veliko jedinstveno carstvo. Imao je velike planove za obnavljanje rimskog prava i to putem kodifikacije (bez koje rimsko pravo ne bi postalo kulturni temelj Evrope). Justinijanova kodifikacija (лат. Codex Justinianus) je najznačajniji zbornik rimskog prava donet po nalogu cara Justinijana (526-565.) koji je komisiji pravnika dao u zadatak da prikupi i kodifikuje cjelokupnu pravnu zaostavštinu klasičnog perioda (лат. Ius) i sve propise koje su izdali princepsi (лат. Leges). Poseban naglasak u svome radu stavljamo na Digesta. Digesta(sveobuhvatna knjiga) je objavljena 533. god. To je bio zbornik pravničkog prava koji je imao snagu zakona. Digesta je zbornik cjelokupnog prava: privatno pravo (knjige: 2-47), javno pravo (knjige: 1, 48-50). Najviše je citiran Ulpijan (1/3 svih odlomaka).Digesta je najvažnija knjiga o rimskom pravu i najvažnija pravna knjiga ikad. Jer je Evropa stvorila svoju pravnu misao upravo zahvaljujući ovoj zbirci. Digesta je izvor podataka o pravu iz dvije epohe: klasične i Justinijanove.Justinijan je ovlastio pravnike da pri pisanju Digesta, vrše interpolaciju, izmjene i prilagode klasične zakone važećim justinijanovim zakonima. Digesta je zbornik pozitivnog, važećeg prava. Historijsko istraživanje rimskog prava nije moguće bez utvrđivanja ovih izmjena (interpolacija).Zadatak komisije, na čijem je čelu bio Tribonijan, bio je izuzetno težak, jer se nije bilo lako snaći u pravnim normama, pošto su one stvarane vijekovima i na razne načine. Tu su bile odredbe Zakona XII tablica koje Rimljani nikada nisu ukinuli, zakoni iz doba Republike, pretorski edikti, senatske odluke( senatus consultum), mišljenja značajnih pravnika koja su bila obavezna za sudove, i svih imperatora od Augusta do Justinijana. Komisija je u rekordno kratkom roku, za šest godina, obavila posao i iz ogromnog materijala sačinila je jedinstven i pregledan sistem pozitivnog prava. Tema „Justinijanove kodifikacije“ nama je bila interesantna za izučavanje iz više razloga.Jedan od njih je, što je Justinijanova kodifikacija najznačajniji zbornik rimskog prava donijet po nalogu cara Justinijana (526-565.) koji je komisiji pravnika dao u zadatak da prikupi i kodifikuje cjelokupnu pravnu zaostavštinu klasičnog perioda (ius) i sve propise koje su izdali princepsi (leges).

2. JUSTINIJANOVA KODIFIKACIJA

2.1 Rimske kodifikacije prije Justinijana

Za potrebe postklasične prakse nastajale su različite pravne zbirke koje su prethodile Justinijanovoj kodifikaciji. Te zbirke odnosno zbornici su sastavljene iz djela klasičnih pravnika ( ius ) ili carskih konstitucija ( leges ). Tako su već prije Justinijana nastale tri zbirke carskih konstitucija, dvije privatne i jedna službena. Privatne bijahu Codex Greogorianus i Codex Hermogenianus. Codex Gregorianus je sastavljen oko 291.g.n.e. Ovaj naziv potiče od sastavljača ovog zbornika. On je sadržavao veliki broj carskih konstitucija izdatih od vremena Hadrijana do Dioklecijana. Ovaj zbornik je djelimično sačuvan i neki njegovi djelovi se mogu naći u zbornicima barbarskog rimskog prava, o kojima ćete nešto više saznati u daljnjem razvijanju ove teme. Drugi zbornik Codex Hermogenianus je dodatak prvome. Sastavljen je oko 295.g. i obje ove zbirke nastale su na Istoku. O tvorcu ove zbirke se ne zna mnogo, nagađa se samo da su sastavljači možda bili profesori pravne škole u Beritu, ali nisu nam toliko poznati. Odlomci ovih kodeksa sačuvani su fragmentarno u različitim kasnijim zbirkama, na sličan način kao što je sačuvan i Codex Gregorianus. Teodosije II im je priznao zakonsku snagu 429. godine, međutim ubrzo nakon ovog priznanja dolazi novi zbornik cara Teodosija II, čime ova dva bivaju potisnuta i izbačena iz upotrebe. Codex...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • RAD Essay
  • Rad Rapid Application Diagram Essay
  • Essay on Rad Pravi
  • Installation Steps Of RAD 7 Essay
  • Rad Model Essay
  • Rad (Rapid Application Development Essay
  • Diplomski Rad Nasdaq Essay
  • Essay about Rad Rapid Apliacation Developmnent

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free