Sc Art Invest Grup - Sistem Expert

Pages: 14 (4242 words) Published: June 19, 2009
S.C . ART-INVEST-GROUP S.R.L.

1. PREZENTAREA FIRMEI

S.C."ART-INVEST-GROUP"SRL este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul �n Brasov, str.V.Lupu,nr 17, fiind �nregistrata la Registrul Comer?ului cu nr.10458695236. M?rimea minim? a capitalului social al SRL este de cel pu?in 300 de salarii minime lunare stabilite de legislatie la momentul �nregistr?rii societatii. SRL este persoan? juridic? ?i poate fi fondat? de o singur? persoan? fizic? sau juridic?, iar num?rul maximal de asociati nu depa?e?te 50 persoane.

Asocia?ii societ??ii poart? r?spundere pentru datoriile acesteia doar �n limita cotelor ce le apar?in. La momentul �nregistr?rii societ??ii trebuie deschis un cont bancar provizoriu, la care s? fie depus cel pu?in 40 la suta din fondul statutar, fapt ce se confirm? prin documente bancare respective, celelalte 60% fiind trecute pe contul societ??ii nu mai t�rziu de un an de la �nregistrarea ei. Fondatorii trebuie s? �nchee un contract de constituire, care prevede drepturile ?i obliga?iile fiec?ruia, m?rimea fondului statutar, m?rimea profiturilor ?i pierdelor. Drept document ce confirm? drepturile asocia?ilor asupra cotelor subscrise este adeverin?a cotei de participare. Cotele de participare pot fi at�t �n expresie baneasc?, c�t ?i nebaneasc?. M?rimea cotelor de participare �n expresie b?neasc? este stabilit? de c?tre asocia?i ?i fixat? �n contractul de constituire. Drept cote de participare neb?ne?ti sunt considerate toate bunurile materiale transmise societa?ii �n proprietate sau �n folosin??, precum ?i dreptul patrimonial, inclusiv dreptul la proprietatea intelectuala ?i resursele naturale. Organul suprem de conducere al SRL este adunarea general?. SRL are un comitet de conducere care alege pre?edintele sau directorul general, ce reprezint? societatea. SRL �?i creaz? un capital de rezerv? ce se formeaz? prin aloc?rile anuale din profitul net (cel putin 5% din profitul net) ?i constituie 10% din capitalul social, capitalul de rezerv? al SRL poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului social. Activitatea de baza prevazut? de statut: confec?ionarea ?i comercializarea articolelor vestimentare.* * Tabelul1 - Date privind organiza?ia

Denumirea �ntreprinderii
Societatea Comercial? "ART-INVEST-GROUP" S.R.L.
Num?rul de �nregistrare
10458695236
Organul de �nregistrare
Camera de �nregistr?ri de Stat
telefon
+/373 235/2-37-48
fax
+/373 235/ 2-35-01

Activitatea se va petrece �n ora?ul Bra?ov, �n incinta �ntreprinderii SA"Galanta". Aceast?decizie este �nso?it? de unele avantaje economice precum sunt: pl??ile de arend? mici, spa?iu asigurat, condi?ii pentru a activa (energie electric?, termic?, utilaj).*

*Tabelul 2- Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului ?i modul de utilizare a lor Tip de ivesti?ii
Suma, lei
%
Mijloace proprii
216091
59%
Creditul bancar
50000
13,65%
�mprumut persoane fizice
100000
27,35%
Total
366091
100%

Necesarul de personal pentru afacere, va fi angajat din localitate ?i mediul rural ce constituie comunele �nvecinate ora?ului Brasov.*
Tabelul 3-Necesarul de personal planificat
Nr.crt.
Func?ia
Nr. Persoane
1.
Manager general
1
2.
Manager producere/tehnolog

1
3.
Manager comercial

1
4.
Manager R.U.

1
5.
Contabil

1
6.
Controlor
1
7.
Mecanic
1
8.
Hamal
1
9.
Personal de deservire
1
10.
Cus?tor
29
11.
Croitor
2
Total

40

Materia prima va fi din Rom�nia, Ucraina, prin intermediul contractelor, transportarea se va petrece prin intermediul firmelor de transport. Contactul cu furnizorii de materii prime va fi asigurat prin telefon, aceasta reduc�nd unele cheltuieli de deplasare a managerului comercial, pl??ile pentru marf? se vor efectua prin intermediul b?ncii "AgroIndBanc" unde firma se �?i va deschide cont �n valut? ?i lei. Circa 40% din produse...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about ART `
  • Art assignment Essay
  • Woman In Art Essay
  • Pop Art Essay
  • ART ESSAY
  • Art Essay
  • Art history Essay
  • Art essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free