Sample Translation English to Filipino

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 479
  • Published : March 5, 2013
Open Document
Text Preview
FILDLAR S13
Part II
Frank Gerald C. GomendozaMarso 2, 2013

A. According to Villaneza, studies show that using the mother tongue as the language of literacy bolsters comprehension and critical thinking skills of children and facilitates acquisition of second language such as English and Filipino. Salin: Ayon kay Villaneza, ang pagaaral ay nagsasabing ang paggamit ng wikang pambansa bilang lenggwahe sa pagsulat ay pinagbubuti ang pagiintindi at kritikal na pagiisip ng mga bata at pinapadali ang pagtuto ng pangalawang wika gaya ng Ingles at Filipino. B. While educators are welcoming the adoption of regional languages in the nation’s schools, Artemio Barbosa, chief anthropologist at the Philippine National Museum, sounded an alarm for the country’s endangered minor languages in an Agence France-Presse (AFP) news item. According to Barbosa, up to 50 of the country’s minor languages could be lost within 20 years. Salin: Habang ang mga tagapagturo ay tinatanggap ng malugod ang adopsyon ng rehiyonal na lenggwage sa mga paaralan sa loob ng bayan, si Artemio Barbosa, punong antropologo sa Philippine National Museum, ay inalarma na ang wikang minor sa bansa ay nanganganib na mawala sa isang artikulo sa Agence France-Presse (AFP). Ayon kay Barbosa, hanggang 50 ng wikang minor ang mawawala sa loob ng 20 na taon. C. Department of Education Undersecretary Vilma Labrador said, “When a child thinks, he naturally uses the language he grew up with. That is why the thinking process is fast and clear. But imagine if an Ilokano child has to first translate a Filipino or an English word, the process is not as fluid,” Labrador added, “We know of many teachers who translate Science lessons in Tagalog so that students can better understand the concepts. For young learners, it is easier for them to understand why water boils and why it turns into ice when subjected to varying temperature using the language they use at home. Salin: Kagawaran ng Edukasyon...
tracking img