Samenvatting Lac.01

Pages: 40 (9416 words) Published: September 12, 2010
Samenvatting LAC1

Hfst.1 AB

Ook bedrijven hebben steeds meer te maken met regelgeving en controle. We zien daarbij de volgende ontwikkelingen: - voortgaande internationalisatie
- informatie- en communicatietechnologie
- accentverschuivingen in regelgeving( nationale regelgeving maakt plaats voor internationale regelgeving. - Trends in verslaggeving( belanghebbenden willen op korte termijnen financiële informatie ontvangen.

Controleopdracht( een door de accountant gehonoreerd verzoek van de opdrachtgever tot het verrichten van het geheel van werkzaamheden dat erop gericht is een relatief hoge maar niet absolute mate van zekerheid te verkrijgen omtrent de getrouwheid van financiële informatie.

Het doel van de controle van een jaarrekening is( de accountant in staat te stellen een oordeel te geven of de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.

Historisch gezien is de vraag naar accountantscontrole vooral ontstaan bij de scheiding tussen eigendom en beheer van vermogensbestanddelen. De controle van een jaarrekening richt zich op de vraag of deze een getrouw beeld geef.

Voor het verklaren en analyseren van de behoefte aan accountantscontrole bestaan diverse theorieën. De belangrijkste zijn: - informatietheorie( die een economische onderbouwing van de behoefte aan accountantscontrole geeft. Het toepassen van accountantscontrole op jaarrekeningen van ondernemingen heeft volgens deze theorie tot gevolg dat vermogensverschaffers in het algemeen het informatierisico lager zullen inschatten en daarom een lagere vergoeding zullen vragen voor het door hen ter beschikking gestelde vermogen. - Agencytheorie(richt zich op het ontstaan en de ontwikkeling van de vormen waarin transacties plaatsvinden en op de complicaties die zich daarbij kunnen voordoen. De eigenaren lopen risico, doordat iedereen andere belangen heeft. Om dit risico te reduceren hebben zij een beheersingssysteem gecreëerd. Daarvan maakt het afleggen van verantwoording door middel van de jaarrekening deel uit. De controle daarop van een deskundige verhoogt de betrouwbaarheid van de informatie. De kosten die het gevolg van de scheiding eigendom en beheer en van de delegatie van bevoegdheden worden aangeduid als agency costs en bestaan uit: de kosten die het management maakt om aan te tonen dat het zijn afspraken nakomt, de kosten die de aandeelhouders maken om het management te controleren en het verlies door, voor de aandeelhouders niet optimale, managementbeslissingen. - Verzekeringstheorie( waarbij controlekosten worden gezien als een vergoeding voor het overdragen van het risico van onjuiste informatie. Voor aansprakelijkheid van de accountant kunnen daarbij twee vormen worden onderscheiden: de specifieke aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgevers en de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, ook wel bekend als wettelijke aansprakelijkheid( deze kan in principe leiden tot onverwachte claims. - Vertrouwenstheorie( waarbij het uitgangspunt is dat het bestaansrecht van de accountantscontrole afhankelijk is van het vertrouwen dat de controlefunctie van de accountant wekt bij het maatschappelijk verkeer.

Maatschappelijk verkeer( iedereen die belang heeft bij de jaarrekening, zoals banken en aandeelhouders.

Verwachtingskloof( de accountant en het maatschappelijk verkeer begrijpen elkaar niet.

Assurance( zekerheid.
NV COS( Nadere voorschriften Controle en overige standaarden.

Assurance & Auditing( Het gaat in dit vakgebied om assurance- verschaffing en om meer objecten van onderzoek dan alleen de certificering van de jaarrekening. Het gaat om het inzicht in het waarom, wat en hoe van het controleproces in algemene zin.

Bij assurance- verschaffing zijn belangrijke aspecten:
- het verkrijgen van inzicht in de normen die bij het onderzoek een rol spelen. - Risico-analyse(( analyse...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • 01 Essay
  • Samenvatting Essay
  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • 01 Essay
  • Essay about 01
  • 01 Essay
  • 01 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free