Samenvatting Biv/Bis

Pages: 56 (11581 words) Published: October 4, 2010
Samenvatting BIV-AIS

Accounting Information Systems 8e editie, Romney & Steinbart

Inhoudsopgave (uitsluitend hoofdstukken)blz.

Hoofdstuk 1 Inleiding2

Hoofdstuk 2 Elements and procedures of general ledger-based ais3

Hoofdstuk 3 Systeemontwikkelingen en documentatietechnieken5

Hoofdstuk 12 The revenue cycle: sales and cash collections8

Hoofdstuk 13 The Expenditure Cycle: Purchasing and Cash Disbursements15

Hoofdstuk 14 De Productie Cycle22

Hoofdstuk 15 The Human Resources Management/Payroll Cycle27

Hoofdstuk 16 Grootboek en het rapporteringssysteem31

Hoofdstuk 1 Inleiding

Een accounting information system (AIS) bestaat uit mensen, procedures en informatie technologie. Een AIS draagt in elke organisatie zorg voor drie belangrijke functies: 1. Verzamelt en bewaart gegevens van activiteiten en transacties 2. Data wordt omgezet in gegevens die helpen bij het maken van beslissingen. 3. Voorziet in adequate controle (Safeguarding assets!)

AIS komt terug in de vijf cycles te weten, expenditure, production, human resources, revenue and financial cycle.

Een AIS speelt een belangrijke factor bij het helpen van een organisatie om een strategische positie te verkrijgen en vervolgens te behouden. (Porter)

Ook speelt een AIS een ondersteunende rol bij de waardeketen.

Een AIS voegt waarde toe in de informatieverzorging. Een goed ontworpen AIS kan:

1. Kwaliteit verbeteren en kostenverlagend werken
2. Efficiency verbeteren
3. Het besluitvormingsproces verbeteren
4. Kennis delen

De waarde van informatie is het voordeel wat door deze informatie verkregen is minus de kosten van het verkrijgen van deze informatie.

De toekomstige AIS zullen er voornamelijk uitzien als ERP systems (Enterprise resource plannning systems). Dit is een geïntegreerd geheel van alle activiteiten van de organisatie inclusief de traditionele AIS.

Hoofdstuk 2 Elements and procedures of general ledger-based accounting information systems

Accounting information system:

1. Het efficiënt en effectief verzamelen en vastleggen van gegevens omtrent de bedrijfsactiviteiten en transacties 2. Gegevens omzetten in informatie die gebruikt kan worden voor het maken van beslissingen en beschikbaar is voor degenen die het nodig hebben. Bv. het management heeft informatie nodig om de bedrijfsactiviteiten te plannen, uit te voeren en in de greep te houden. 3. Zorgen voor adequate controles, zodat gegevens over de bedrijfsactiviteiten juist en tijdig zijn vastgelegd en om deze gegevens te bewaken. 4. Het efficiënt en effectief verzamelen en vastleggen van gegevens omtrent de bedrijfsactiviteiten en transacties

Basisfunctie van een AIS ( De eerste functie AIS) :
het efficiënt en effectief verwerken van gegevens over de door een organisatie uitgevoerde transacties.

Het verwerken van transacties bestaat uit 3 basisstappen, die tevens in de volgende volgorde dienen te geschieden: 1. transactiegegevens vastleggen op brondocumenten;
2. verwerken van de bij 1 genoemde data in een dagboek;
3. registreren van de transacties in een (sub)grootboek.

AD.1: Transactiegegevens vastleggen op brondocumenten.

Brondocumenten zijn speciale formulieren die worden gebruikt om transactiegegevens vast te leggen. Aan het gebruiken van brondocumenten zijn beheersingsmaatregelen verbonden: – volledigheid: doorlopend nummeren van elk brondocument; – nauwkeurigheid en efficiency: vastleggen van transactiegegevens op goed ontworpen brondocumenten.

AD 2:Verwerken van de bij 1 genoemde data in een dagboek.

Nadat transactiedata is geregistreerd op brondocumenten dient dezelfde data te worden verwerkt in een dagboek. Het boeken in een dagboek bevat de te beboeken rekeningen en de bedragen.

Bij dagboeken kan een onderscheid gemaakt worden tussen algemene en speciale dagboeken.

Een algemeen dagboek wordt gebruikt voor bijzondere en /of...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Samenvatting Essay
  • bis 221 wk 4 Essay
  • bi speech Essay
  • Bis Case Study Essay
  • Oracle Bi Essay
  • Cases of Bis Essay
  • bis 155 Essay
  • Essay about QUESTIONNAIRE BI

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free