Samenvatting Algemene Economie

Pages: 68 (12980 words) Published: February 21, 2011
UITTREKSEL van de 2e druk (najaar 2000; exclusief H9)

inhoudsopgave

1Functies van geld1
1.1Functies van geld1
1.1.1Het geldstelsel in de Europese Unie1
1.1.2Inflatie en de efficiëntie van geld2
1.2Het aanbod van geld: M12
1.2.1Munten en de rol van de overheid2
1.2.2Bankbiljetten en de rol van de centrale bank2
1.2.3Giraal geld en de rol van banken3
1.3Secundaire liquiditeitenmassa: M2 en M33
1.4Het financiële systeem en de bankbalans4
1.4.1Financiële instellingen (bijv pensioenen)4
1.4.2De bankbalans5

2De vraag naar geld en het monetair beleid7
2.1De verkeersvergelijking van Fischer7
2.2De keynesiaanse liquiditeitsvoorkeurtheorie7
2.2.1Motieven voor het aanhouden van geld7
2.2.2Rente en de prijs van bestaande obligaties8
2.3De portefeuilletheorie9
2.4Doelstellingen van het monetair beleid9
2.5Instrumenten van het monetaire beleid10

3Internationaal economisch verkeer en de betalingsbalans12 3.1Globalisering12
3.2Handelsstromen en directe investeringen12
3.3Handelstheorieën13
3.3.1Absolute kostenverschillen13
3.3.2Relatieve kostenverschillen13
3.3.3Oorzaken van kostenverschillen13
3.4De batalingsbalans15
3.4.1Indeling en saldi15
3.4.2Betalingsbalans en macro-economische situatie16
3.5Internationale betrekkingen en prijsvorming op markten16

4De valutamarkt17
4.1Kenmerken van de valutamarkt17
4.1.1De aard en omvang van de valutahandel17
4.1.2De structuur van de valutamarkt17
4.1.3De koersnotering op de Amsterdamse valutamarkt18
4.2Koersvorming op de contante valutamarkt19
4.2.1Koersindicatoren en de lopende rekening19
4.2.2Koersindicatoren en de financiele rekening21
4.2.3Koersindicatoren en het monetaire beleid21
4.2.4Overzicht van de koersindicatoren22
4.3Wisselkoersen22
4.3.1Flexibele wisselkoersen22
4.3.2Vaste wisselkoersen22
4.4Wisselkoersbeleid in de Europese Unie23
4.4.1Economische en Monetaire Unie23
4.4.2Het wisselkoersmechanisme tussen euro en andere EU-valuta’s (ERM-2)24 4.4.3De euro tov de overige valuta’s25
4.5Koersvorming op de valutatermijnmarkt25
4.5.1De bepaling van de termijnkoers: interestpariteit25

5De vermogensmarkten27
5.1Marktwaar, functies en indeling27
5.1.1Marktwaar en prijsvorming27
5.1.2De functies van vermogensmarkten27
5.1.3Indeling van de vermogensmarkten27
5.2De geldmarkt27
5.2.1De ‘groothandel’ op de geldmarkt28
5.2.2De detailhandel op de geldmarkt29
5.2.3De internationale geldmarkt: de eurovalutamarkt30
5.3De kapitaalmarkt30
5.3.1De deelmarkten en de verhandelde waar30
5.3.2De marktpartijen op de kapitaalmarkt31
5.3.3Rentevorming31
5.3.4De internationale kapitaalmarkt32
5.4De rentestructuur32
5.4.1Normale en omgekeerde rentestructuur33
5.4.2Consequenties van een omgekeerde rentestructuur33

6Internationale samenwerking34
6.1Handelspolitiek34
6.1.1Argumenten voor protectie34
6.1.2Instrumenten van handelspolitiek34
6.2Vormen van internationale samenwerking36
6.2.1Regionale integratie36
6.2.2Europa36
6.2.3De NAFTA37
6.2.4Azië37
6.3Internationale organen38
6.3.1De WTO38
6.3.2Het IMF38
6.3.3De Wereldbank38
6.3.4De OESO38

7Renterisicobeheer39
7.1Aard en omvang van het renterisico39
7.2Opzet en doelstellingen van renterisicobeheer39
7.3Bepalen van de rente-exposure40
7.3.1Financiële structuur40
7.3.2Geldstroomprognose40
7.3.3Rente-elasticiteit van omzet40
7.4Ontwikkeling van een rentevisie40
7.4.1Visie ten aanzien van de geldmarktrente40
7.4.2Visie ten aanzien van de kapitaalmarktrente41
7.4.3Rentevoorspellingen en rentescenario’s41
7.5Instrumenten van het risicobeheer42
7.5.1Traditionele rente-instrumenten42
7.5.2Moderne rente-instrumenten42
7.5.3Beoordeling van de beschikbare rente-instrumenten43

8Valutarisicobeheer44
8.1Aard en omvang van het valutarisico44
8.2Opzet en doelstellingen van...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Samenvatting Essay
  • Po Economie Essay
  • Economie monétaire Essay
  • Ais Samenvatting Essay
  • Essay on Samenvatting Materiaalkunde
  • Samenvatting Managerial Economics Essay
  • Samenvatting Lac.01 Essay
  • Samenvatting johnson & scholes Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free