Salimova Diyora

Pages: 6 (1087 words) Published: April 11, 2011
Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Алишер Навоий номидаги
Самарқанд давлат университети

Механика-математика факультети

А л г е б р а ва г е о м е т р и я к а ф е д р а с и

Математика бўлими талаблари учун

Алгебра ва сонлар назарияси

курси бўйича

Мустақил ишлари

(1 курс, 1 семестр)

Самарқанд – 2010

Х.Х.Рузимурадов. Алгебра ва сонлар назарияси курси бўйича мустақил ишлар. – Самарқанд, 2010 йил 14- бет.

Алгебра сонлар назарияси курси бўйича Ушбу Мустақил ишлари бакалаврлар тайёрлаш ДТС бўйича тайёрланган бўлиб, у механика-математика факультетининг 1 курс талабалари учун мўлжалланган. Мустақил ишларида алгебра ва сонлар назариясининг барча бўлимларига доир мисол ва масалалар келтирилган. Ушбу Мустақил ишлари Алгебра ва геометрия кафедраси мажлисининг 2010 йил 28 августдаги № 1 сонли қарори билан нашрга тавсия этилган.

АЛГЕБРА ВА СОНЛАР НАЗАРИЯСИдан
МУСТАҚИЛ ИШЛАР топшириқлари
1-курс
I- СЕМЕСТР

Mustaqil ish № 1

1. Куйидаги системаларни Гаусс методи билан ечинг. 1) [pic] 2) [pic] 3) [pic]
4) [pic] 5) [pic] 6) [pic]
8) [pic] 7) [pic]
9) [pic]10j) [pic]
2. [pic].
[pic] - булса иккинчи даражали [pic] купхадни тузинг. 3. [pic].
[pic] - булса учинчи даражали [pic] купхадни тузинг. 4. [pic]
[pic] - булса, туртинчи даражали [pic] купхадни тузинг. 5. Крамер коидаси билан куйидаги системаларгни ечинг. 1) [pic] 2) [pic]
5) [pic] 4) [pic]
6) [pic] 5) [pic]
6) [pic] 7) [pic]

6. Чизикли тенгламалар системасини текширинг ва умумий ечишни топинг. 1) [pic] 2) [pic]
3) [pic] 4) [pic]
5) [pic] 6) [pic]
7) [pic] 8) [pic]
9) [pic] 10) [pic]
7. [pic]системани ечинг.
1) [pic] майдон устида 2) [pic] - майдон устида 8. [pic]- системани ечинг
1) [pic] - майдонда. 2) [pic] - майдонда 9. [pic] - [pic] майдон устида системани ечинг.

10.Системанинг фундаментал ечимлари системасини топинг. 1) [pic] 2) [pic]
3) [pic] 4) [pic]
3) [pic] 4) [pic]
5) [pic] 4) [pic]
11. [pic]- системани майдонларда ечинг. 1) [pic]; 2) [pic]; 3) [pic].

Mustaqil ish № 2

1. Куйидаги Айниятларни исботланг. [pic];
[pic]
[pic]
[pic];
[pic].
2. Детерминантларни хисобланг.
1) [pic]; 2) [pic]; 3) [pic];4) [pic];
5[pic]; 6) [pic];7) [pic]; 8) [pic];
9) [pic];10) [pic]; 11) [pic]
12) [pic]; 13) [pic]; 14)[pic];
15) [pic]; 16) [pic]; 17) [pic];
18) [pic];
19) [pic]; 20) [pic].

3. Лаплас теоремасидан фойдаланиб детерминантларни хисобланг: 1) [pic]; 2) [pic]; 3) [pic]; 4)[pic];
5) [pic]; 6) [pic]; 7) [pic];
8) [pic];
3. Детерминантларни хоссолари ва Лаплас теоремасидан фойдаланиб ечинг. 1)[pic]; 2) [pic]; 3) [pic];
4) [pic]; 5) [pic]; 6)* [pic];
7) [pic]; 8) [pic];
9) [pic];

Mustaqil ish № 3

1. Чизикли ифодаларни хисобланг. 1) [pic] 2) [pic]
3) [pic]
4) [pic]; 5) [pic]
6) [pic]

2. Матрицалар купайтмасини топинг. 1) [pic] 2) [pic]; 3) [pic]; 4) [pic];
5) [pic]; 6) [pic]; 7) [pic]
8) [pic][pic]; 9) [pic]; 10)[pic];
11) [pic]; l) [pic]
12) [pic] 13) [pic]
14) [pic], бу ерда [pic].
3. Хисобланг:
1) [pic] 2) [pic]; 3) [pic] 4) [pic][pic]
5) [pic];6) [pic]; 7) [pic].
4. f(A) ни хисобланг
1) [pic] 2) [pic]
3) [pic] 4) [pic]
5) [pic]
6) [pic]
7) [pic]

5. Куйидаги матрицаларнинг тескарисини топинг. 1) [pic]; 2) [pic]; 3) [pic]; 4) [pic]; 5) [pic];
6) [pic]; 7) [pic]; 8) [pic];
9) [pic];
10) [pic]; 11) [pic]; 12) [pic];
13) [pic];14) [pic];...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free