Sa Kabataang Pilipino

Topics: A Wonderful Life, It's a Wonderful Life Pages: 3 (1019 words) Published: February 20, 2011
Sa Kabataang Pilipino Itaas ang iyong noong aliwalas ngayon, Kabataan ng aking pangarap! ang aking talino na tanging liwanag ay pagitawin mo, Pag-asa ng Bukas! Ikaw ay lumitaw, O Katalinuhan magitang na diwang puno sa isipan mga puso nami'y sa iyo'y naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliw na mga silahis ng agham at sining mga Kabataan, hayo na't lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Masdan ang putong na lubhang makinang sa gitna ng dilim ay matitigan maalam na kamay, may dakilang alay sa nagdurusa mong bayang minamahal. Ikaw na may bagwis ng pakpak na nais kagyat na lumipad sa tuktok ng langit paghanapin mo ang malambing na tinig doon sa Olimpo'y pawang nagsisikap. Ikaw na ang himig ay lalong mairog Tulad ni Pilomel na sa luha'y gamot at mabisang lunas sa dusa't himuntok ng puso at diwang sakbibi ng lungkot Ikaw, na ang diwa'y makapangyarihan matigas na bato'y mabibigyang-buhay mapagbabago mo alaalang taglay sa iyo'y nagiging walang kamatayan. Ikaw, na may diwang inibig ni Apeles sa wika inamo ni Pebong kay rikit sa isang kaputol na lonang maliit ginuhit ang ganda at kulay ng langit. Humayo ka ngayon, papagningasin mo ang alab ng iyong isip at talino maganda mong ngala'y ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao. Araw na dakila ng ligaya't galak magsaya ka ngayon, mutyang Pilipinas purihin ang bayang sa iyo'y lumingap at siyang nag-akay sa mabuting palad. Reaction Paper on ' Sa Kabataang Pilipino' When I read the poem ' Sa Kabataang Pilipino' I realized how a great writer Rizal is. I could hardly understand the lines either in aFilipino or English language. It shows how intelligent, brilliant he is. The words he used for me are all extraordinary, with deep meaning. But if you'll try to analyze it, the poem tries to awaken the Filipino youth. The poem also shows the love of Rizal to our country and the people. This poem actually tells about the significant role of the youth for the betterment of our country....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Kabataang Pilipino Essay
  • Essay about Ang Kabataang Pilipino at and Makabagong Teknolohiya
  • Essay on Implikasyon Ng Teknolohiya Sa Kulturang Pilipino
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Ang Kabataang Pilipino at Ang Makabagong Teknolohiya Essay
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Pilipino Diaspora Essay
  • Sikolohiyang Pilipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free