Rizal and Bonifacio

Pages: 6 (2332 words) Published: November 18, 2012
Rizal and Bonifacio
Let's Start the Revolution of the Filipino Youth XXIV

Two of the most important men in our country's history are Dr. Jose Rizal and Andres Bonifacio. Rizal first espoused the idea of achieving independence through his writings and that in turn inspired Andres Bonifacio to start the armed struggle to gain our country's independence. Rizal came from a middle class family, Bonifacio from a poor one. But despite that, they both realized that in order for us to truly develop as a people, we must be free to make our own decisions and plans. The connection between the two heroes are exemplary because as far as I can remember the two never met. In a way, they both ensured the success of one another. Without Rizal's Noli Me Tangere and El Filibusterismo, Bonifacio would never have been inspired to found the Katipunan. Without Bonifacio's struggle, Rizal's dream of a free Philippines would not have become a reality. Rizal helped Bonifacio make up his mind and Bonifacio made sure to thank Rizal for it. Rizal's struggle became Bonifacio's own struggle, and that became a powerful force that allowed for the Philippine Revolution to start.

Today, we also need many Rizals who will inspire countless Filipinos to take up the challenge of reforming Philippine society. And we also need many Bonifacios who will truly reform our country. In this light, I am urging all young Filipinos to start writing their ideas on paper, in the Internet, and speak out wherever you maybe. And also for the others to take action and bring about the changes that our country badly needs. Start in your own homes - start the discussion with your parents, your brothers and sisters, your cousins, your grandparents, your aunts and uncles; in your school - start brainstorming with your classmates, your friends, your teachers, your administrators; and at work - start doing corporate social responsibility (CSR) projects with your officemates, your bosses, and your organization's management team. A partnership among all Filipinos can greatly re-create the synergy between Rizal and Bonifacio.

KAPWA nagmahal sa Bayan, isa’y anak sa layaw, isa’y ulila sa mga squatters; ang isa’y ilustrado, nagtapos sa colegio at nagdalubhasang manggagamot sa Europa, ang isa’y timawa, naglako sa bilao sa mga lasangan ng Manila. Kapwa suklam sa pagkaapi ng mga tao, ang una ay nangutya at humingi ng pagbubuti, ang pangalawa ay nagtipon ng mga api. Nilibak ng una ang kakayahan at balak ng mga dukha, sinamba siya ng pangalawa sa pagkamagiting. Ang panitik ng una ang naglunsad sa himagsikan; ang himagsik ng pangalawa ang naging sanhi ng pagpatay sa una. Ang unang ipinanganak ay si Jose Rizal, nuong Junio 19, 1861, sa hacienda ng asukal ng kanyang mestizong-Intsik na ama, si Francisco Mercado Rizal. Ang kanyang ina, si Teodora Alonso, ay isa sa pinaka-educadang Pilipina sa kapuluan nuon. Pagkaraan ng mahigit 2 taon, ipinanganak si Andres Bonifacio sa isang barung-barong sa Tondo, Manila, nuong Noviembre 30, 1863. Ang kanyang ama, si Santiago Bonifacio ay nabuhay sa pagsagwan ng bangka ng mga taong patawid sa ilog Pasig. Ang ina, si Catalina de Castro, ay kawani sa isang pagawaan ng tabako. Onse anyos lamang si Rizal nang bitayin ang 3 paring Gomez, Burgos at Zamora, ngunit binatilyo na ang nakakatandang kapatid, si Paciano, na haling sa umiral na politica ng protesta. Kaya sadyang ihiniwalay ng ina si Jose, pinag-aral sa Ateneo de Manila at sa Universidad de Santo Tomas. Nagtuloy si Rizal nuong Mayo 5, 1882 sa Universidad de Madrid upang mag-aral ng medisina. Duon, nakatagpo niya ang ibang kapwa niyang mga ilustrado. Nagkargador na lamang ang ama ni Bonifacio, ngunit kapwa nagkasakit ng tuberculosis ang mga magulang. Nuong 13 anyos siya, namatay ang ina. Sumunod na taon, ang ama naman, at napilitan siyang iwanan ang pag-aaral ng ika-5 hakbang upang alagaan ang 4 na kapatid. Gumawa sila-sila ng mga tungkod na kahoy at mga abanikong papel, kapwa uso nuon sa mga mayayaman,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • rizal Essay
  • Rizal Research Paper
  • RIZAL Essay
  • Essay about rizal
  • rizal Essay
  • Rizal Essay
  • Essay about Rizal
  • Jose Rizal and Andres Bonifacio Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free