Rizal

Pages: 50 (16413 words) Published: March 26, 2011
TALAHANAYAN NG BUHAY, GINAWA,
AT MGA SINULAT NI JOSE RIZAL
 
 
KABANATA 1 - ANG PAGDATING NG PAMBANSANG BAYANI
A.    Pagsilang
1.     Isinilang si Rizal Noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna 2.     Bininyagan sa simbahan ng Calamba noong Hunyo 22, 1861. 3.     Padre Rufino Collantes - paring nagbinyag kay Rizal 4.     Padre Pedro Casanas - nagsilbing ninong ni Rizal

A.    Magulang
1.     Francisco Mercado
1. Ipinanganak noong Mayo 11, 1818
2. Nag-aral ng Latin at Pilosopiya sa Colegio ng San San Jose 3. Lumipat ng Calamba upang maging kasama sa Haciendang Dominicano sa Calmba. 4. Namatay noong Enero 5, 1898.
2.     Teodora Alonzo
1. Ipinanganak noong Nobyembre 8, 1826 sa Maynila
2. Nag-aral sa Colegio de Santa Rosa
3. Mayroong interes sa literatura at mahusay sa wikang Espanyol. 4. Namatay noong Agosto 16, 1911
A.    Magkakapatid na Rizal
1.                 Saturnina
2.                 Paciano
3.                 Narcisa
4.                 Olympia
5.                 Lucia
6.                 Maria
7.                 Jose
8.                 Concepcion
9.                 Josefa
10.            Trinidad
11.            Soledad
A.    Mga Ninuno
1.     Ninuno sa Ama
1. Domingo Lamco (Mercado) napangasawa si Ines de la Rosa naging anak si 2. Francisca Mercado at napangasawa si Cerila Bernacha naging anak si 3. Juan Mercado at napangasawa si Cerila Alejandro at naging anak si 4. Francisco Mercado at napangasawa si Teodora Alonzo at naging anak si 5. Jose Rizal

2.     Ninuno sa Ina
1. Eugenio Ursua napangasawa si Benigna at naging anak nila si 2. Regina na naging asawa ni Manuel de Quintos at naging anak nila si 3. Brigida na napangasawa ni Lorezo Alberto Alonzo at naging anak nila si 4. Teodora Alonzo na napangasiwa ni Francisco Mercado at naging anak nila si 5. Jose Rizal

A.    Pamilyang Rizal
1.     Ang Kabuhayan ng Pamilya
1. Ang pamilya ay kabilang sa pangkat na principalia at isa sa mga kinikilalang pamilya sa Calamba. 2. Ang ama ay nangungupahan sa lupain na pag-aari ng hacienda ng mga Dominicano sa Calamba at tinataya na ang kaniyang lupang sinasaka ay umaabot ng 600 na hektarya. Ang lupa ay tinataniman ng palay mais at tubo. 3. Maliban sa pagsasaka ang pag-aalaga ng hayop ay isa sa kanilang mga hanapbuhay. 4.     Ang ina ni Rizal ay mayroong isang tindahan sa ilalim ng kanilang bahay, gilingan ng trigo para maging harina, at gawaan ng hamon. 5.     Ang pamilya ay isa sa mga unang nakapagpagawa ng bahay na bato sa Calamba. 6.     Nagmamay-ari sila ng isang karwahe na isang karangyaan sa panahong iyon. 7.     Mayroon silang isang aklatan sa bahay na naglalaman ng 1,000 aklat. 8.     Naipadala ng mga Rizal ang kanilang mga anak sa Maynila para mag-aral.  

B.    Ang Tahanan ng mga Rizal
1.     Ang bahay ng mga Rizal ay gawa sa bato at matitigas na kahoy at ito ay nakatayo na malapit sa simbahan ng Calamba. 2.     Ang paligid ng kabahayan ay natataniman ng mga punong atis, balimbing, chico, macopa, papaya, santol, tampoy, at iba pa. 3.     Ang bakuran ng bahay ay naging alagaan ng mga manok at pabo.  

 
KABANATA 2 – KABATAAN SA CALAMBA
1. Mga Ala-ala ng Kamusmusan
1. Panonood ng mga ibon.
2. Araw-araw na pagdadasal sa oras ng angelus.
3. Pagkukuwento ng kaniyang yaya ukol sa asuwang, nuno, at tikbalang. 4. Ang una niyang kalungkutan ay ang pagkamatay ng kaniyang nakababatang kapatid na si Concha. 5. Sa edad na tatlo ay nakasama na siya sa pagdadasal ng pamilya. 6. Pagpunta sa Antipolo noong Hunyo 6, 1868. Ito ang kaniyang unang pagtawid sa Lawa ng Laguna. Pagkatapos ng pagpunta sa Antipolo ay nagtungo sila ng kaniyang tatay sa Maynila. 7. Ang hindi niya malimutan ay ang kuwento ng kaniyang ina ukol sa gamo-gamo. 2. Mga Talento sa Panahon ng Kamusmusan

1. Inayos niya at binigyan ng bagong guhit ang bandera ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Rizal Essay
  • Jose Rizal Essay
  • Poems of Rizal Essay
  • Qualities Of Rizal Essay
  • Rizal Family Summary Essay
  • RESORTS VENUE RIZAL Essay
  • Essay about Rizal
  • Essay on Rizal

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free