Revolusi Industri

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 14 (3450 words)
  • Download(s): 646
  • Published: October 19, 2010
Read full document
Text Preview
1.0PENGENALAN
1.1 REVOLUSI PERINDUSTRIAN.
Merupakan satu proses perubahan daripada pertanian, ekonomi sara diri kepada industri berasaskan mesin atau jentera dan dalam kehidupan manusia. Selain itu revolusi ini menggambarkan ianya mempunyai pengalaman rumit terhadap perubahan dalam teknologi, masyarakat, perubatan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Penggunaan besi, tenaga-tenaga baru, penciptaan mesin dan jentera yang dapat meningkatkan produktiviti, pembangunan dalam sistem perkilangan, pengangkutan dan komunikasi juga muncul pada era ini. Revolusi ini merupakan titik perubahan yang penting dalam sejarah manusia.

Muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (1760-1840) di Britain, US dan Eropah Barat. Pada akhir tahun 1700-an, ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga buruh telah digantikan oleh industri dan pembuatan mesin. Setelah itu ianya telah merebak dengan pesat ke Eropah dan Amerika pada abad ke-19. Sebelum era Revolusi Perindustrian, kebayakkan Negara di barat menghasilkan barangan buatan tangan didalam bengkel atau dibangsal-bangsal kecil yang hanya memerlukan seorang pekerja mahir dan beberapa pekerja. Peralatan yang digunakan adalah amat ringkas.

Pelbagai teknologi telah dicipta untuk memudahkan kerja serta meningkat menghasilan barang. Revolusi Perindustrian adalah gabungan daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Penciptaan atau mekanikal.

1.2 REVOLUSI PERTANIAN.
Revolusi ini memperlihatkan perkembangan yang pesat dalam penghasilan produk pertanian. Muncul sekitar tahun 1750 dan 1940, dimana penghasilan makanan dalam Negara telah berubah apabila menyedari populasi masyarakat semakin meningkat dengan pesat. Kebanyakkan peladang menanam sendiri makanan atau hasil pertanian mereka. Tetapi sistem ini tidak berkesan kerana banyak tanah terbiar dan tidak digunakan, sistem saliran yang lemah dan setiap empat tahun mereka terpaksa membiarkan tanah mereka terbiar dan tidak diusahakan.

Awal abad ke-19, peladang mula...
tracking img