Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (791 words )
  • Download(s) : 89216
  • Published : July 24, 2009
Open Document
Text Preview
Meril Arenas
III - BS MIS

Aktibidad Blg. 1
Resulta ng Pagsisiyasat Tungkol sa Batas Rizal
Hi 165

Sagutin ang sumusunod na tanong.

1.Ano ang R.A. 1425? Anu-ano ang mga nilalaman nito?

Ang R.A. 1425 ay isang batas na nagsasaad na dapat ituro ng mga paaralan, pribado man o publiko, ang mga ginawa at isinulat ni Rizal. Nilalaman ng batas na ito, ang pagturo ng mga sulatin ni Rizal partikular na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo; ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga gawain ni Rizal sa bawat silid-aklatan; at ang paggawa at pamimigay ng mga libreng kopya ng mga ito sa iba’t ibang purok at barangay.

2.Kailan pinagtibay ang R.A. 1425? Ano ang kalagayan ng Pilipinas ng pinagtibay ang Batas Rizal?

Pinagtibay ang R.A.1425 noong Hunyo 12, 1956. Sa taong ito, malakas pa rin ang kapangyarihan ng simbahan sa pulitika matapos lamang ang ilang taon mula nang magrebolusyon. Maraming mga pari, arsobispo at iba pang tauhan ng simbahan, ang nakaluklok sa puwesto at pinamunuan ang gobyerno na nagdulot sa paglakas ng simbahan.

3.Bakit pinagtibay ang Batas Rizal? Anu-ano ang layunin ng mga may-akda at tagapagsulong ng Batas Rizal sa pagpapatibay nito? Paano matutugunan ng pag-aaral ng buhay, sinulat at nagawa ni Jose Rizal ang mga nasabing layunin? Angkop pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga layuning ito?

Pinagtibay ang Batas Rizal dahil hindi maipagkakailang mahalaga na matutunan ng mga mag-aaral ang mga panga-ngaral at ideyalsimo ni Rizal sa panahong iyon. Mahalaga na maituro ito sa mga mag-aaral noon dahil sa umiiral na sistema ng gobyerno kung saan pinapatakbo ito, halos ng simbahan, na siya namang tinatalakay at pinipintasan sa mga nobela ni Rizal.

Layunin ng may-akda na mapaghiwalay ang simbhan at gobyerno---Sa pamamagitan ng mga sulatin ni Rizal, maipapakitang lubos ang ginagawang “pagsakop” ng simbahan sa mga tao gamit ang pangalan ng Diyos. Dagdag pa rito, mas maiintindihan na ng mga nakabasa ng mga nobela ang tamang gagawin sa...
tracking img