Research Paper

Topics: Combined oral contraceptive pill, Natural family planning, Lactational amenorrhea method Pages: 5 (954 words) Published: December 13, 2012
Re: About Daphne Pills
« Reply #48 on: November 06, 2012, 10:42:33 am »
This is to EMPOWER everyone, especially WOMEN, so that there will always be an INFORMED CHOICE.  Paki-remind na lang po ang ating mga OB-GYN doctors na sila dapat ang nagbibigay ng complete information at huwag masyadong ma-overwhelm ng mga free items and other perks na binibigay ng mga med reps para i-endorse ang kanilang brand of contraceptives na makakasama sa baby natin at sa mga kababaihan. 

Ang effect Daphne Pills...

Abortifacient- pinaninipis o tinutuyo nito ang dugo sa matris ("thins the lining of the uterus").  Mababa o "lowered" ang dosage nito na pumipigil sa fertilization.  Nabubuo ang baby, pero pagdating sa Uterus, wala siyang makapitan, kaya nalalaglag siya at nasasama sa susunod na menstruation.

Bukod sa pagiging Pregnancy Category D: "positive evidence of human foetal risk," kung mapapansin natin, sa Side Effects, may breakthrough bleeding at spotting. 

Pakiramdaman...may mga nagsasabi na nakakaramdam sila na parang buntis sila.  Totoong nabubuntis pa rin kahit gumamit ng Daphne Pills.  Pero dahil sa sangkap nito na Progestogen, nagkakaroon ng "Chemical Abortion"

Daphne...lynestrenol; Belongs to the class of estren derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.

Mechanism of Action: Daphne is a progestogen-only oral contraceptive pill. Progestogens are derived from the natural hormone progesterone or 19-nortestosterone, which actions are similar to those of progesterone. Daphne stops ovulation, thins the lining of the uterus and thickens the cervical mucus.

Pregnancy Category (US FDA): Category D: There is positive evidence of human foetal risk

Side Effects:   Some women may experience side effects eg, nausea, vomiting, headache, breast discomfort, depression, skin rashes and slight weight change. Menstrual irregularities eg, amenorrhea, breakthrough bleeding, spotting and menorrhagia are common with progestogen-only contraceptives.

Source: MIMS Philippines Daphne - Detailed Prescribing Information

Sa Daphne pills...possible na magkaroon ka ng CANCER.  Dahil ang content nito na Lynestrenol na isang uri ng Progestogen na classified as Group 2B sa list of agents ng World Health Organization - International Agency on the Research of Cancer

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–102
source: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php Group 1| Carcinogenic to humans | 107 agents |
Group 2A | Probably carcinogenic to humans | 59 |
Group 2B | Possibly carcinogenic to humans | 267 |
Group 3 | Not classifiable as to its carcinogenicity to humans | 508 | Group 4 | Probably not carcinogenic to humans | 1 |

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–105, pages 14 and 26 source: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf CAS No || Agent | | Group || Volume       || Year| | Estrogen-progestogen oral contraceptives (combined)| | 1| 72, 91,100A | 2012| | Progestogen-only contraceptives| | 2B| 72 | 1999|

« Last Edit: November 06, 2012, 12:13:48 pm by Daddy Jojo » Logged
|  | Natural Family Planning, switch anyime, start from nothing| just_katya
* Newbie
*
*
* Posts: 41
* You don't choose your family. They are God's gift
*
*

Re: About Daphne Pills
« Reply #49 on: November 06, 2012, 02:07:50 pm »
oh my... really?? lahat ba ng pills that are good for lactating woman may ganitong effect? Logged
i am me- happy and blessed!
Daddy Jojo
* Sr. Member
*
*
* Posts: 358
* Choose life! Contraceptives kill babies and women!
*
*
*

Re: About Daphne Pills
« Reply #50 on: November 06, 2012, 02:46:49 pm »
@just_katya
Hi.  Walang silbi o useless ang pills.  Hindi naman laging possible na mabuntis, (1) dahil most of the time, may acid sa vagina na papatay sa sperm, kahit ilang daang milyon pa ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Beginner: Paper and Good Research Point
  • PSY 315 Research Statistics and Psychology Paper
  • SOC 203 Week 3 Assignment Research Paper Preparation
  • School Papers
  • Enzymes and Paper
  • General Paper
  • Banana Paper
  • Paper Flower

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free