Republis Act No. 9501

Pages: 2 (488 words) Published: March 30, 2011
Republis Act No. 9501

AN ACT TO PROMOTE ENTREPRENEURSHIP BY STRENGTHENING DEVELOPMENT AND ASSISTANCE PROGRAMS TO MICRO, SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES, AMENDING FOR THE PURPOSE REPUBLIC ACT NO. 6977, AS AMENDED, OTHERWISE KNOWN AS THE "MAGNA CARTA FOR SMALL ENTERPRISES" AND FOR OTHER PURPOSES

sa panahon ngayon, mapapansing nagkalat na sa paligid ang mga tinatawag sa ingles na entrepreneurs o mga nagmamay-ari ng mga negosyo, maliit man ito o malaki. ito na rin marahil ang pinakamabisang paraan upang makaahon sa kahirapan. ang magtayo ng sariling negosyo sa pamamagitan ng sariling pamamaraan. saan mang lugar, nagkalat ang mga establisyamento ng mga n negosyo ngayon. mga bilihan ng mga gadgets tulad ng cellphone, laptop, Ipod, Ipad,PSP at kung anu-ano pa. nariyan din ang mga department stores na may mga 24 oras na bukas. Nangunguna pa nga ang mga intsik at hapon na namamalagi sa bansa sa pagtatayo ng mga negosyong tulad nito. Kaya naman higit na nangangailangan ang mga negosyante, Pilipino man o mga dayuhang negosyante, ng batas na mangangalaga at po-protekta sa mga negosyo o hanapbuhay gaano man ito kaliit o kalaki.

Layunin ng republic Act No. 9501 na makatulong at mapangalagaan ang mga negosyanteng nasa loob at pumapasok sa bansa. Tumutulong ito na mapatatag ang pundasyon ng mga negosyong pangunahing pinagkukunan ng panggastos ng mga kababayan natin. Ang Department of Trade and Industry (DTI) ay nagsasagawa ng mga programang nakatutulong sa paghubog ng kakayahan ng mga potensyal na mga negosyante. Nariyan din ang ilang mga bangko na tumutulong o nagpapautang ng pampuhunan sa mga nais magtayo ng kanilang negosyo. Ang mga negosyo na napapasailalim ng batas na ito ay nahahati sa tatlong kategorya depende sa halaga o 'value na isang 'enterprise': 1)micro- hindi hihigit sa Php. 3,000,000; 2) small- Php. 3,000,001 hanggang Php. 15,000,000; at 3)Medium- Php. 15,000,001 hanggang Php. 1,000,000,000.

At upang makakuha ng sapat na tulong at asistans sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about The Equality Act
  • Essay on Dream Act
  • Equal pay act Essay
  • Companies Act Essay
  • The Act Essay
  • Dream Act or Nightmare Act? Essay
  • Human Acts and Acts of Man Essay
  • Coercive Acts and Quebec Act Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free