Reproductive System (Module)

Pages: 32 (7702 words) Published: December 6, 2010
Tungkol Saan ang Modyul na Ito?
Kasama ang siklo sa buhay ng bawat organismo ang pagsilang, paglaki, pagdami, pagtanda, at sa huli ang pagkamatay. May kilala ka bang mag-asawa na lahat babae o lalaki ang mga anak? Ano sa palagay mo ang pagkakataong maaaring mangyari ito? Ano ang proporsiyon ng mga lalaki sa mga babae doon sa mga batang isinisilang sa kasalukuyan? Ituturo ng modyul na ito ang lahat ng tungkol sa estruktura at mga tungkulin ng panlalaki at pambabaeng sistemang panreproduksiyon o reproductive system. Ituturo rin sa iyo ang tungkol sa paglaki ng isang tao mula sa pagkabuo o fertilization hanggang sa pagtanda nito. Binubuo ng tatlong aralin ang modyul na ito: Aralin 1 – Reproduksiyon ng Tao Aralin 2 – Mula Fertilization Hanggang Pagsilang Aralin 3 – Paglaki Matapos Isilang

Batang magkakaibang lahi

1

Anu-ano ang mga Matututuhan mo sa Modyul na Ito?
Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang: ♦ ♦ ♦ ♦

ipaliwanag ang mga tungkulin ng sistemang panreproduksiyon at ng mga bahagi nito; ilarawan ang mga estruktura ng panlalaki at pambabaeng sistemang panreproduksiyon; ilarawan ang mga pagbabagong nagaganap sa paglaki ng fetus (sanggol na nasa sinapupunan pa); at ilarawan ang mga pagbabagong pisikal/mental na naganap habang tumatanda ang isang tao.

Anu-ano na ang mga Alam Mo?
Bago mo umpisahang pag-aralan ang modyul na ito, sagutin ang maikling pagsasanay na ito upang makita kung anu-ano na ang mga nalalaman mo hinggil sa paksang ito. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Pagkatapos ng tatlong buwan sa sinapupunan ng ina, ang fetus ay __________. a. b. c. d. 2. handa nang maisilang nagkaroon ng malaking katawan at maliit na ulo mukhang maliit na tao may kumpletong mga organ system subalit hindi pa rin kayang mabuhay nang mag-isa

Upang mabuhay nang malusog at masigla sa iyong pagtanda, dapat ay __________. a. b. c. d. kumain nang wasto at regular na pag-ehersisyo magkaroon ng mga magulang na malusog at masigla magsaya ka sa buhay lahat ng mga nabanggit sa itaas

3.

Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata __________. a. b. c. d. maraming-maraming sex hormone ang nagagawa ng katawan lumalaki ang mga kamay at paa ng tao nagbabago ang hugis ng katawan ng tao lahat ng mga nabanggit sa itaas 2

4.

Nahihinto ang pagreregla o menstrual cycle kapag __________. a. b. c. d. panahon ng ovulation nagdadalaga/nagbibinata nasa kasibulan o adolescence nagbubuntis

5.

Ang sex cells ay ginagawa sa __________. a. b. c. d. mga obaryo at bayag matris at penis utak at pituitary gland oviducts at semen

6.

Buntis ang babae kapag __________. a. b. c. d. nagaganap ang ovulation nagaganap ang fertilization kapag kumapit ang cell mass sa kanyang matris simula nang marinig ang pagtibok ng puso ng fetus

7.

Tinatawag ang pagsasama ng egg cell at sperm cell na __________. a. b. c. d. fertilization ovulation menstruation puberty

8.

Nag-uumpisa ang kakayahang magparami o mag-reproduce sa __________. a. b. c. d. adolescence adulthood childhood infancy

9.

Lumalaki ang embryo sa __________. a. b. c. d. fallopian tube ovary uterus vagina

10. Ang tanging pagbabagong sexual na parehong nagaganap sa mga lalaki at babae ay __________. a. b. c. d. paglaki ng mga suso paglaki ng mga kalamnan o muscles pagiging mataba pagkakaroon ng pubic hair

3

O, kamusta na? Sa palagay mo ba nasagutan mo nang tama ang mga katanungan? Ihambing ang iyong mga sagot doon sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 36. Kung tama ang lahat ng iyong mga sagot, magaling! Ipinakikita lamang nitong marami na ang nalalaman mo tungkol sa mga paksa ng modyul na ito. Maaari mo pa ring pag-aralan ang modyul upang mapag-aralan muli ang mga nalalaman mo. Malay mo, baka may matutunan kang mga bago. Kung mababa ang iyong iskor, huwag mabahala. Ang ibig sabihin lamang nito na para sa iyo ang modyul na ito. Matutulungan ka nitong maunawaan ang ilang mahalagang mga konseptong maaari mong magamit sa iyong...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Reproductive System
  • The Reproductive System Essay
  • Reproductive Systems Essay
  • Essay about Reproductive System
  • Essay about History and Examination of the Reproductive System
  • Essay about The Female Reproductive System
  • Equine Reproductive System Essay
  • Essay on Physiology-Reproductive System and Hypospadias

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free