Religion

Pages: 39 (11743 words) Published: January 17, 2011
PENGAKUAAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

PENGHARGAAN
Pertama sekali, kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar kami dalam bidang Tamadun Islam dan Tamadun Asia, iaitu Encik Hasnan bin Kasan. Hal ini disebabkan beliau telah member tunjuk ajar serta pertolongan kepada kumpulan kami semasa kami sedang menyediakan laporan tentang adat resam dan pantang larang masyarakat cina.

Selain itu, beliau teleh memberi cadangan kepada kumpulan kami semasa kami supaya menyediakan satu laporan yang terbaik. Ahli kumpulan kami juga telah memberi banyak cadangan tentang laman web yang berkaitan supaya mendapat maklumat yang mencukupi dan menyediakan laporan yang baik.

Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada semua ahli kumpulan atas komitmen dan kerjasama yang telah diberikan semasa menyempurnakan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Hasnan bin Kasan. Sekian, terima kasih.

ABSTRAK
Kajian yang kami menjalankan adalah membincangkan tentang adat resam dan pantang- larang kaum cina. Kajian ini dijalankan supaya orang ramai dapat mengenal pasti dan lebih memahami tentang adat resam dan pantang-laarang yang dilakukan oleh kaum cina selama ini. Selain itu masyarakat yang berbilang kaum juga boleh boleh mendapat tahu bahawa sudah lamanya atau awal-awal zaman dahulu masyarakat cina telah bertamadun kerana menjalankan pelbagai adat resam dan pantang-larang dalam hariannya untuk kebaikan mereka. Kaedah atau teknik yang kami telah gunakan dalam kajian ini adalah daripada sumber rujukan seperti laman web tentang adat resam dan pantang-larang kaum cina, orang persendirian, dan sebagainya. Subtopik adat dan kepercayaan kaum cina yang kami jalankan adalah seperti semasa tahun baru cina, bulan hantu lapar, mengandung, perkhawinan dan sebagainya. Banyak kajian tentang pantang-larang kaum cina telah kami jalankan dan terbuktinya juga terdapat banyak pantang-larang harus dipatuhi dengan betul untuk hidup dalam kesenanganan. Kajian ini telah membangunkan pemuda kaum cina zaman sekarang bahawa setiap adat resam dan pantang-larang yang dijalankan mempunyai maksud tersendiri dan kita harus menghormati adat resam dan pantang-larang tersebut.

KANDUNGAN

Halaman

PENGAKUAN 1
PENGHARGAAN 2

ABSTRAK 3

KANDUNGAN 4-5

PENDAHULUAN 6

BAB 1 PERAYAAN TAHUN BARU CINA
1.1 Pengenalan 7 1.2 Sejarah Tahun Baru Cina 8 1.3 Cara Perayaan Tahun Baru Cina 9 1.4 Pantang Larang Tahun Baru Cina 10 BAB 2 PERAYAAN CHING MING

2.1 Pengenalan 11 2.2 Adat Resam dan Cara Perayaan 12-13 2.3 Pantang Larang Perayaan Ching Ming 14 2.4 Pantang Larang Kematian Masyarakat Cina...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Is Buddhism a Religion? Essay
  • Religion Essay
  • Religion Essay
  • Religion Essay
  • Religion Essay
  • Religion Essay
  • Essay on Religion
  • religion Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free