Relevanța Regulii Taylor În Stabilirea Politicii Monetare a Zonei Euro

Pages: 28 (9204 words) Published: April 17, 2011
PROIECT ECONOMIE EUROPEANĂ

RELEVANȚA REGULII TAYLOR ÎN STABILIREA POLITICII MONETARE A ZONEI EURO

CUPRINS

INTRODUCERE3
COORDONATELE POLITICII MONETARE PENTRU ŢĂRILE UNIUNII MONETARE EUROPENE6
REGULI DE POLITICĂ MONETARĂ8
Regula Taylor – aspecte generale8
OBIECTIVELE, INSTRUMENTELE ŞI STRATEGIA SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (SEBC)10
Strategia Eurosistemului12
Problema inflaţiei13
STRATEGIA MONETARĂ A BCE ŞI REGULA TAYLOR16
Analiza economică17
Analiza monetară17
Popularitatea Regulii Taylor22
Probleme în aplicarea regulii Taylor23
Netezirea ratei dobânzii24
Cercetări empirice asupra Regulii Taylor24
Regula Taylor în practică25
Limita 0 şi politicile monetare extraordinare27
CONCLUZII28
BIBLIOGRAFIE29

INTRODUCERE

Statul poate să intervină în domeniul economic în condiţiile economiei de piaţă, deliberat, în vederea realizării unor obiective de ordin structural sau conjunctural. Această intervenţie se materializează într-un ansamblu de măsuri concentrate într-o politică economică destinată atenuării fluctuaţiilor economice şi dezvoltării economice. Acţiunea de exercitare a autorităţilor are ca principal scop final: rata inflaţiei, rata creşterii economice şi rata şomajului. Stabilitatea preţurilor reprezintă unul din principalele scopuri ale politicii monetare. În statele Uniunii Monetare Europene politica monetară este condusă de Sistemul European al Băncilor Centrale. Politica monetară reprezintă o componentă esenţială a politicilor economice şi se constituie din ansamblul acţiunilor ce pot fi exercitate de autorităţile monetare (bănci centrale sau trezorerii) asupra masei monetare şi asupra anumitor active financiare în vederea corectării sau orientării economiei pe termen scurt sau mediu . Această acţiune de exercitare a autorităţilor are ca principal scop final: rata inflaţiei, rata creşterii economice şi rata şomajului. G. Stephen afirma in lucrarea sa "Central Bank Policy Rules: Conceptual issues and practical considerations" faptul ca "Cei ce implementează politica monetară nu sunt generatori de numere aleatoare" . Asa numitele şocuri de politică monetară nu sunt destinate a introduce distorsionism în mediul economic, ci dimpotrivă ele sunt menite să rezolve problema echilibrului, fiind astfel o reacţie la modificarea condiţiilor economice ce se manifestă pe piaţă. Politica monetară devine astfel o soluţie a unei probleme dinamice de control într-un mediu economic aflat în mişcare. Astfel spus Banca Centrală reuşeşte atingerea unei ţinte propuse a cărei formulare depinde de preferinţele băncii în raport cu variabilele din mediul economic( de exemplu inflaţia), utilizând şi acţionând asupra unei variabile de control, cum ar fi agregatele monetare, rata dobânzii, etc. Regula pentru ajustarea acestor variabile de control în raport cu variabilele din perioadele anterioare este denumită o regulă de politică monetară. Politica monetară are un dublu caracter: atât unul monetar, urmărit la nivelul băncii centrale prin modificarea volumului emisiunii monetare cât şi unul de credit, urmărit la nivelul băncilor comerciale prin modificarea volumului creditelor acordate economiei 69 . Obiectivele generale ale politicii monetare şi de credit pot fi grupate ca fiind stabilitatea preţurilor, creşterea economică, asigurarea echilibrului balanţei de plăţi, nivelul de ocupare al forţei de muncă. Majoritatea economiştilor au susţinut ideea conform căreia banca centrală ar trebui să pună accentul pe stabilitatea preţurilor ca obiectiv unic al unei politici monetare iar celelalte obiective cum ar fi creşterea economică, sau controlul şomajului să devină obiective intermediare. Stabilitatea preţurilor măreşte în mod direct bunăstarea economică prin creşterea eficienţei...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ann Taylor Essay
  • Taylor Essay
  • Essay about Euro
  • AP Euro Paper
  • AP Euro DBQ Essay
  • Taylor Essay
  • Essay about Taylor
  • Essay on taylor

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free