Red Ang Luha Ni Michael

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (1151 words )
  • Download(s) : 17299
  • Published : July 28, 2010
Open Document
Text Preview
|Red Ang Luha Ni Michael | |Jimmy I. Alcantara | |  | |After EDSA | |  | |  | |       Michael and I were meant to be together.Tumira sa iisang komunidad sa Butuan, magkaeskuwela mula prep school hanggang kolehiyo, | |lumaki na pareho ang barkada, nagsosyo sa bawat stick ng yosi at sa bawat piraso ng french bread, pan de sal at pan de coo, at kung minsan | |sa bawat bilog, lapad at cuatro cantos. Kaya walang nagulat nang isang mahalumigmig at makulimlim na agosto, magkasama kaming "lumaya" sa | |Agusan del Norte. Limang libo, trancript of records at sense of adventure ang bulsa-bulsa namin papuntang Maynila. Pagkatapos ng anim na | |taon ng iba't ibang komedya, trahedya at melodrama, magkasama pa rin kami. Sa isang sulok ng quezon City kami umupa ng apartment-dalawang | |kuwarto, three-five. Hati na naman kami s lahat: renta, pagkain, bayad sa tubig, ilaw, telepono. Aking ang sala set, kanya ang kama; akin | |ang TV, kanya ang ref; akin ito, kanya 'yun. At pag naghiwalay kami, siyempre naman, kanya-kanyang hula ng gamit. Malabo ang relasyon | |namin-magkaibigan, mag-asawa, magsyota, magkakilala. Kaya siguro di kami nagpakasal at di rin kami nag-anak. Pero di kami apektado kung di | |man...
tracking img