Reaction Paper on "Moral" (Filipino)

Pages: 3 (1019 words) Published: October 13, 2010
MORAL
John Benedict M. Mortel
BSE SpEd
University of the Philippines-Diliman

Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng kalagayang pang-moralidad ng lipunan. Pinatingkad ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng buhay ng apat na babae, na silang mga pangunahing tauhan sa pelikula. Gayundin, ipinakta ang iba’t-ibang uri ng relasyong nagaganap sa lipunan. Masasalamin sa mga tagpo at tauhan sa pelikula ang tunay na mga panyayring nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi maikakaila ng sinuman ang katotohanang ipinapakita ng pelikula. Maaring, marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa mga nakakagulat na pangyayari sa lipunan, ngunit sa pamamagitan ng pelikulang ito, marahil ay unti-unti nilang mauunawaan. Maraming impluwensya ang lipunan sa buhay ng isang tao, at ito’y maaring magpa-angat o magpa-bagsak sa kanya. Ito’y ipinakita sa pagkakaiba-iba ng buhay ng apat na babae sa pelikula. Una, ang buhay ni Maritess, na unang nag-asawa at nagpakasal sa kanilang magbabarkada. Maaga niyang naranasan ang pagiging asawa at ina. Naranasan niyang pumasok sa eskwelahan samantalang may dala-dala sa kanyang sinapupunan. Maraming bagay ang hindi niya na naranasan bilang single, dahil sa kanyang maagang pag-aasawa. Ang hindi lamang niya nakaligtaang gawin ay ang sumama sa kanyang kabarkada sa mga kasiyahan tulad ng pagpunta sa bar at pag-iinuman. Ngunit nagging hinaing niya ang madalas na pagbubuntis, sapagkat naging instrumento lamang siya ng kasiyahan ng kanyang asawa. Sinubukan niyang makipag-hiwalay ngunit nagawa pa din nilang ayusin ang lahat. Sa ating lipunan, napakaraming Maritess ang patuloy na nakikipagsapalaran upang , mabuhay. Sila ang mga taong nagkamali sa padalos-dalos na pagdedesisyon para lamang sa panandaliang saya. Hindi nila naiisip ang paghihirap na kanilang dadanasin, kung kaya’t sa pagkakataong dumating na ang hirap, sila’y punong puno naman ng pagsisisi. Sa kabila ng kanilang sinapit na kalagayan, nagagawa pa din nilang magsaya at magpatuloy sa buhay, dahil para sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Reaction Paper on the Filipino Is Worth Dying for
  • Reaction Paper
  • Reaction Paper
  • Reaction paper
  • reaction paper
  • Reaction Paper
  • reaction paper
  • Reaction paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free