Reaction Paper

Pages: 5 (1767 words) Published: December 2, 2012
 | 095.  Rizal, Dapitan, 3 September 1892  ||  To Fr. Pablo PastellsRizal thanks Fr. Pastells for his gift of a book by Sarda – Replies to Fr. Pastells' message sent through Fr. Obach of Dapitan. - Expresses his opinion frankly and sincerely - "Self-esteem is dignity" - Thanks him for his advice. 096. Fr. Pastells, Manila, 12 October 1892Father Pastells goes into lengthy philosophic-religious disquisitions – Sends him a booklet, Contemptus Mundi – Reminds him of his Ateneo days at Manila. 098. Rizal, Dapitan, 11 November 1892 || To Father Pablo PastellsRizal is grateful for a copy of Kempis’ Imitation of Christ, of Fr. Chirino, Fr. Delgado, and Cartas de las Misioneros – Brilliant defense of his espousal of the Philippine cause – Noli me tangere is not inspired by any resentment or by the Germans – He is not a Protestant – He prefers “light” to “shade”  He bears his misfortunes philosophically. 099. Fr. Pablo Pastells, Manila, 8 December 1892Fr. Pastells is deeply interested in Rizal’s eternal salvation.  He claims Rizal has expressed Protestant ideas in his books – Quotes the Bible, St. Augustine, etc. 103. Rizal, Dapitan, 9 January 1893 || To Fr. Pablo PastellsRizal explains his concept of God. 104. Fr. Pablo Pastells, Manila, 2 February 1893Acknowledging Rizal’s gift of an image of Saint Paul, carved by him – A long letter much like a sermon on subjects such as God, Revelation, faith, and the like. 107. Rizal, Dapitan, 4 April 1893 || To Fr. Pablo PastellsRizal’s opinion of Mgr. Bougand’s book – Reiterates his concept of God, his belief in revelation, and his attitude toward miracles. 108. Fr. Pablo Pastells, Manila, 28 April 1893Father Pastells discusses Rizal’s religious views. 108-a. Rizal, June (?) 1893 || To Fr. Pablo PastellsRizal asks that he and Fr. Pastells end their correspondence. |

First Letter Of Rizal

Sa unang bahagi, ipinakita rito ang pagpapakumbaba ni Rizal sa isang pari kahit hindi siya sang-ayon sa pagpapatakbo ng o pamamalakad ng kristiyanismo sa Pilipinas. Ipinakikita rin dito ang pagiging matuwid ni Rizal sapagkat kahit na mabigat ang mga patungkol ni Pastells kay Rizal sa Liham nit okay Obach at Sanchez malugod pa rin itong tinanggap ni Rizal bilang pagmamahal at pagmamalasakit ng isang dating kaibigan. Sa ikalawang bahagi, pinuna ni Rizal piuna ni Rizal ang salitang walang kabuluhan (Non-sesnse) na Gawain nito base sa sariling pananaw at kahatulan. Tinanggap naman ni Rizal ang salitang iyon ngunit maibgat pa rin ang dating nito. Sinasabi ni Rizal ang pansariling pananaw o paghatol ay kaloob ng diyos sapagkat kung makikinig at mamimili raw tayo ng mas higit na tamang pananaw ayon sa paghatol ng iba, kakailanganin pa rin daw natin ang ng sariling paghatol. Ang sariling paghatol sa mga bagay ang siya raw magbibigay ng liawanag sa ating landas na tatahakin. Dito ipinapakita ni Rizal ang pagiging matigas niya sa mga salita ni Pastells Sa ikatlong bahagi, idinepensa ni Rizal ang sarili tungkol sa tungkol sa binanggit ni Pastells na sakim o pansariling pagmamahal. Para kay Rizal, ang pagmamahal sa sarili ay isang dignidad. Ito raw ang magtutulak sa isang tao upang gawin niya ang nararapat para sa kanyang kabutihan at karangalan. Sinasabi niro ni Rizal na hindi Pride ang nagdikta sa kanya upang gawin ang mga ganitong bagay (tinutukoy niya rito ang mga pagtalikwas niya sa pamamahala ng Pilipinas.) Sa bahaging ito ng liham humingi si Rizal ng tawad ngunit alam pa rin niya na tama ang kanyang mga ginagawa at layon sa buhay. Sa ikaapat na bahagi, ipinahahayag ni Rizal na handa siyang making sa mga payo ni Pastell, maaring sinasasabi din dito na si Pastell ang naging Counselor at Spiritual director ni Rizal sa Ateneo Manila noong siya ay nag-aaral pa lamang. Sa ikalimang bahagi, ipinagpatuloy ni Rizal ang pagbanggit sa mga linya si Pastell, para sa kanya, isinaad dito na nawa’y tanggapin ni Rizal ang mga payo ni Pastell sapagkat ang mga ito raw ang makakapagligtas at makapagpapabalik sa dating...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • School Papers
  • Enzymes and Paper
  • General Paper
  • Banana Paper
  • Paper Flower
  • Ancient Paper
  • Paper Charcoal
  • Recycling Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free