Qeveria Shqipetare Ne Tregjet Nderkombetare

Pages: 22 (7000 words) Published: February 9, 2011
PROSPECTUS

Tema: Qeveria shqipetare ne tregjet nderkombetare - Eurobonde

Punoi: Jernild Mete

TIRANË, Qershor , 2010

Permbajta :

* Faktorët e Riskut
* Termat dhe Kushtet e Eurobondeve
* Perdorimi I te ardhurave
* Republika e Shqiperise
* Ekonomia Shqipetare
* Tatimet
* Informacione te pergjithshme
* Time - Table
* Biblografia

Faktorët e Riskut

Në vijim janë disa faktorë risku në lidhje me Republikën e Shqiperise dhe investimin në eurobonde per të cilat mbajtësit e mundshëm të eurobondeve duhet të jenë të vetëdijshëm. Këto faktorët e rrezikut nuk kane për qëllim të jetë te lodhshem dhe mbajtësit e mundshëm të eurobondeve te cilet duhet të lexojne me kujdes këtë prospekt në tërësinë e vet dhe duhet të marrin parasyshme kujdes të dhënat e paraqitura më poshtë para se të bëjne një investim në eurobonde.

Informacion I pergjithshem
Investitorët në tregjet e reja të tilla si Shqiperia duhet të jenë të vetëdijshëm se këto tregje kane risk më të madhse sa tregjet më të zhvilluara, duke përfshirë në disa raste risk ligjore, risk ekonomike dhe politike. Përveç kësaj, Shqiperia ka një ekonomi relativisht e vogël dhe e hapur ndaj zhvillimeve në vendet e tjera në rajonin e Ballkanit, me pjesën tjetër të Evropës Qendrore dhe Lindore ose në Bashkimin Evropian (BE) mund të ketë një ndikim të rëndësishëm negativ midis te tjerave edhe GDP e Shqiperise , tregetine e jashteme apo ne ekonomine ne pergjithesi. Investitorët duhet të kene kujdes të veçantë ne kalkulimin dhe analizimin e rreziqeve te permendura ne menyre qe investimi te jete i pershtatshem. Në përgjithësi investimi në tregjet në zhvillim është më i përshtatshëm për investiture të sofistikuar te cilet vleresojne plotesisht rreziqet e permendura. Duhet theksuar gjithashtu dhe fakti qe vendet ne zhvillim jane subject ndryshimi te shpejte dhe si rrjedhoje keto te dhena te perfshira ne kete prospectus mund te vjeterohen relativisht shpejte.

Risku Politik
Integrimi Europian
Nje nga prioritetet kryesore strategjike te qeverise shqipetare eshte integrimi europian pas perfundimit me sukses te procesit integrues ne NATO. Qe nga nenshkrimi I MSA me BE ne vitin 2006 dhe me pas me ratifikimin e saj me vendet anetare qeveria shqipetare ka ndermare nje sere reformash ekonomike , politike dhe institucionale ne perputhje me kritetret e MSA (Marreveshja e stabilizim asocimit). Ky proces u pasua me plotesimin e kushteve te udherrefuesit per procesin e Liberalizimit te Vizave ne vitin 2008 dhe me plotesimin e pyetjeve te pyetesorit per marrjen e statusit te vendit kandidat per ne Bashkimin europian ne vitin 2009. Ne muajin prill 2010 u be dorezimi I ketij pyetsori dhe vjeshten e ketij viti pritet nje vendimarrje pozotive ne lidhje me keto procese. Marrëdhëniet Rajonale

Shqiperia ka bërë përpjekje të konsiderueshme në vitet e fundit për të forcuar dhe stabilizuar marrëdhëniet e saj me vendet fqinje. Këto përpjekje janë përqendruar në përmirësimin e kushteve për marrëdhëniet ekonomike mereduktimin ose eliminimin e tarifave dhe barrierave doganore, si dhe në zhvillimin e lidhjeve kulturore dhe politike. Nje rol te rendesishem ka luajtur ne pavaresine e Kosoves dhe ne procesin e njohjeve ndekombetare te saj.

Risku ekonomik
Ekonomia shqipetare megjithese e ka kaluar faze e tranzicionit dhe eshte pjese e ekonomive ne zhvillim ka ende disa probleme qe jane te rendesishme . Problemi kryesore jane nivili I larte I papunesise, niveli I late I deficitit tregtar, problemi i renies se Remitancave te cilat kane nje peshe te rendesishme ne ekonomine shqipetare, Niveli I ulet I investimeve te huaja direkte , te cilat me gjithe rritjen qe kane patur vitet e fundit ende jane nga me te ultat ne rajon. Megjithate ekonomia shqipetare ka treguar nje performance mjaft positive sidomos ne kushtet e krizes aktuale boterore duke...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Nes Ag – Gifting in China Essay
  • Ne Me Me Essay
  • Ne vs Chesapeake Dbq Essay
  • Essay on Ne vs Chesapeake Dbq
  • Essay on Vt-Nes
  • Essay on NES Syllabus
  • Ne Win and Myanmar Essay
  • Claritas Prizm Ne Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free