Pulitika

Pages: 8 (2206 words) Published: March 1, 2011
YUNIT 1:
PAUNANG SALITA
Mabilis ang pagbabagong nagaganap sa ating lipunan. Bawat nilikha’y nagtatangkang makaagapay sa gulong ng pagbabago maging sa pananaw “pampulitika”. Ang mga impormasyon ay hindi gawa-gawa lang upang may maisulat lang. Mapanira man ito ay pawang katotohanan lang ang isinaad sa paksa ko .Bilang kabataan may mga persepyon tayo sa mga namumuno. Ito’y pinag isipan ng mabuti at may mga “batayan”. Layunin ko maipahatid sa bawat mambabasa ang makakatulong sa “pagbibigay katuturan” o “lubos na pagpapaunawa” sa mga pangyayari sa ating paligid. Maging mapagmatyag, buksan ang kaisipan, makinig, magbasa, unawain at magsalita. Karapatan natin ito bilang isang “demokratikong bansa”.

-NANALIKSIK

“PERSEPSYON NG MGA KABATAAN SA ADMINISTRASYONG ARROYO AT AQUINO SA KANILANG PANUNUNGKULAN” INTRODUKSYON:
Ang paksa ay tumatalakay sa “PERSEPSYON” ng isang tulad kong kabataan sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Alam nating malaki ang epekto nito sa ating pamumuhay. Araw-araw maraming balita ang ating nalalaman. Ngunit naiintindihan ba natin? Kung kulang ang impormasyon o nilalagyan ng limitasyon, upang di makasama sa taong binabatikos. “REPUTASYON” ng isang tao ang madalas iniisip. Paano ang nakakarami? May mga alam tayo at puna tayo na di mailabas dahil sa “TAKOT” na bumabalot sa bawat isa. Nagiging abusado na ang mga “PULITIKO” na pansariling interes lang ang gustong makamit. Kung iisipin malaki ang ginampanan ng tatlong “K” (KKK). “KAPANGYARIHAN” para malusutan ang mga isyung bumabatikos sa kanila . “KATANYAGAN” para maging isang pakiusap ang kanilang kaso o ang kanilang “UNDER THE TABLE” na Gawain. “KAYAMANAN” para bilhin ang “BATAS”. Sa tatlong “K” na ito ang madalas taglayin ng bawat pulitiko at nagpapasira. Maraming tauhan ng gobyerno ang gumagamit ng “SQUID TACTICS” upang makaganti. Marami ngang pagbabago nagaganap sa ating lipunan. Pagbabagong nagpapahirap sa ating mga pinoy.

Masasabing:
“Isang batang hindi masisiyahan kung hindi pa lubos maunawaan nang mabuti ang mga bagay-bagay na nagaganap sa paligid”. KAHALAGAHAN SA PAG-AARAL:
Ang pag aaral na ito ay patungkol sa persepsyon ng kabataan. Nanaliksik at nag-isip ng mga maaaring maging solusyon. * PARA SA MGA MAG AARAL:
Hindi ginawa ang pananaliksik na ito para “ILIHIS O HATAKIN” upang kalabanin ang pamahalaan. Bilang isang kabataan kailangan nating maging handa sa mga bagay-bagay na may kaugnay sa atin bilang miyembro ng komunidad. Sa henerasyon natin sa kasalukuyan ay magiging susunod na pinuno sa ating bansa. Kahit mababa o mataas man na posisyon. Habang maaga pa naisin ng pananaliksik na mamulat ang bawat isa sa takbo ng pulitika sa ating bansang PILIPINAS. * PARA SA MGA MAGULANG:

Bilang isang magulang layunin nyong mapabuti ang inyong mga anak. Sa mga nilahad
ko na problema apektado ang mga anak nyo at lalo na sa inyo. Para sa mga anak nyo ay naghahanapbuhay pero dahil sa pamamalakad ng mga namumuno nagkakaproblema tayo. Sa pag aaral na ito mabibigyang karagdagan ang inyong kaalaman. At mauunawaan ng maigi ang sistema ng ating pamahalaan. Nang sa gayon hindi tayo basta basta nyo ibato ang sisi sa gobyerno ang bawat masamang nangyayari sa ating bansa. * PARA SA MGA GURO:

Itong pinili kong paksa ay layuning ipa-abot sa nakakarami ang aking nakikitang problema. Bilang guro maipapaalam nyo sa inyong mga estudyante ang mga pagsubok na kakaharapin nila sa pagdating ng panahon. Higit sa lahat magkaroon ng pananaw ang mga mag-aaral ukol sa kaunlaran. Nagpapasalamat ako sa walang sawang tumulong na mag bigay kaalaman sa bawat estudyante. * PARA SA MGA KINAUUKULAN/NAMUMUNO:

Hindi naisin ng pananaliksik na kalabanin ang inyong pamumuno. Layunin nito ang ipahatid sa inyo ang mga nakikitang suliranin ng isang kabataan. Nang maunawaan nyo ang mga kababayan nating nasa kalsada at nag “rally”. Naisin nilang maiparating sa inyo ang hinaing nila sa ilalim ng inyong pamumuno. Persepsyon man ito, magsilbi sana itong kandila upang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Simbahan at Pulitika Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free