Prinsip Teknologi Pendidikan

Pages: 14 (3201 words) Published: August 16, 2009
# Bab 1: Konsep Teknologi Pengajaran
Konsep Teknologi: Ia bukan alat semata2 ttp merangkumi proses & idea dlm merancang melibatkan teori, pendekatan, dan kaedah dimana alat sebagai pemangkin kejayaan.

Konsep Pengajaran: Proses bekerja bersama pelajar dalam usaha mengenal pasti salah tafsiran thdp sesuatu dan ambil tindakan utk pastikan perubahan kefahaman serta mencipta konteks pembelajaran dengan galakkan penglibatan pelajar. (Ramsden) Wan Zah Wan Ali:

(1) sampaikan maklumat (2) pindahkan maklumat (3) dorong pembelajaran (4) bina manusia lebih baik

Konsep Teknologi Pendidikan:
(BTP)(1991)Aplikasi media, sistem, pendekatan & teknik2 ke arah pencapaian P&P berkesan.

# Bab2: Domain Teknologi Pengajaran

Domain Teknologi Pengajaran 1977
(1) Fungsi Pengurusan pengajaran ; (a) organisasi (b) kakitangan (2) Fungsi Pengembangan Pengajaran ;Penyelidikan, merekabentuk, penerbitan, penilaian, penggunaan, logistik atau tempat pengumpulan, penyebaran. (3)Fungsi sumber pembelajaran; manusia-penyebar(guru), bahan-penyimpan mesej(buku,video); peralatan-hantar maklumat tersimpan(perakam video); Teknik-bagaimana bahan disampaikan(perbincangan,lawatan) Tempat/keadaan-mesej disebarkan (bilik darjah).

Domain Teknologi Pengajaran 1944
(1) Reka Bentuk-Reka btk sistem pengajaran; Rka btk mesej; Strategi pengajaran; ciri pelajar (2) Pembangunan-Teknologi percetakkan, audiovisual, berasaskan komputer, bersepadu. (3) Penggunaan-Penggunaan media, difusi dan inovasi; pelaksanaan ; Polisi dan Peraturan. (4) Pengurusan- Pengurusan projek, sumber, sistem penyampaian, pengurusan maklumat. (5) Penilaian- Analisis masalah, Pengukuran rujukan kreteria, Penilaian formatif, Penilaian Sumatif.

Beza Domain
(1)1977 : Aspek Pengurusan / 1994 : Aspek teori dan amalan (2) wujud tahun 1977 dan 1994

# Bab 3: Reka Bentuk Pengajaran
Konsep RP Disck & Reiser (1989) : Proses sistematik merekabentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.Richey (1986) : Sains mencipta spesifikasi pengajaran dgn terperinci utk pengembangan, pnilaian & pselenggara yg blh mudahkan pembelajaran. Gustafon (1991): Bilik Darjah, Produk, Sistem

6 perkara asas RP
(1) tentukan keperluan pel (2) tentukan matlamat/obj (3) bina prosedur penilaian (4)rekabentuk & pilih strategi penyampaian (5) cuba sis pengajaran (6) nilai kesuluruhan sistem.

Kegunaan RP
(1) Mewujudkan pengajar yg kompiten (2) Hasilkan pajaran berkesan (3) Bantu wujudkn keyakinan & Kepercayaan (4) Pengajaran lancar. (5) mudah nilai.

Model Reka bentuk pengajaranASSURE
A- Analyse learner (analisis pelajar)- (1) Ciri umum; umur, tahap, latarb sosioekonomi (2) kopetensi khusus pringkat masuk; kemahiran sedia ada (3) Stail Pembelajaran ; sama ada auditori, visual, atau kinestatik

S- State Objective (nyatakan obj)- (1) tahap minimum sepatutnya dipelajari murid dpd P&P (2) fokus kpd pengetahuan, kemahiran dan sikap yg baru utk dipelajari.

S- Select Method, media & materials (kaedah, media, bahan)- Kaedah; simulasi, demostrasi, latihan tubi. Media; kreteria- (1)sepadan dgn kuri (2) maklumat tpt/tkini (3) bahasa jelas (4) tarik minat/cetus motivasi (5)galak plibatan pel (6)kualiti teknikal (7) terbukti keberkesanan (8) ada panduan guna. Rek bentuk Bahan; ambil kira; (1) objektif (2) pelajar (3) kos (4) kepakaran teknikal (5)peralatan (6)fasiliti (7)masa .

U- Utilise Media & materials (guna media, bahan); langkah (1)prebiu bhn (2) sediakan bhn (3) sediakn psekitarn (4)sedikn plajar (5)sed pengalaman pembelajaran.

R-Require Learner Participation (dorong penglbtn pel); latihan, kuiz, projek

E-Evaluate and revise (nilai dan semak)- (1)nilai pencapaian pel (2)pembelajaran yd terhasil (3)media/kaedah (4)penggunaan guru (5) penggunaan murid.

# Bab 4 Media Pengajaran
Definisi; segala suatu yg dpt diguna utk menyalurkan pesanan dpd pengirim kpd penerima hingga dpt mrangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat pelajar seterusnya terjadinya proses pembelajaran.

Kelebihan MP
(1)...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Falsafah Pendidikan Kebangsaan Essay
  • Filsafat Pendidikan Research Paper
  • Akamai Teknologi Essay
  • Essay about Teknologi Komunikasi
  • Falsafah Pendidikan Essay
  • Falsafah Pendidikan Research Paper
  • Analisis Determinan Pemanfaatan Teknologi Informasi Essay
  • Assignment: Management and Universiti Teknologi Mara Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free