Pretenders

Pages: 12 (3973 words) Published: October 11, 2012
The Pretenders: Isang pagsusuri

ni

Allison A. Danao

2011 – 55628

*Isang akademikong papel para sa hingiin ng kursong English 4, seksiyon D, sa ilalim ng pagtuturo ni Ginoong Om Narayan Velasco, Unang semestre, taong 2012-2013.

Pagsusuri sa nobela: The Pretenders ni F. Sionil Jose

F.Sionil Jose: Bayograpi

José was born in Rosales, Pangasinan, the setting of many of his stories. He spent his childhood in Barrio Cabugawan, Rosales, where he first began to write. José was of Ilocano descent whose family had migrated to Pangasinan before his birth. Fleeing poverty, his forefathers traveled from Ilocos towards Cagayan Valley through the Santa Fe Trail. Like many migrant families, they brought their lifetime possessions with them, including uprooted molave posts of their old houses and their alsong, a stone mortar for pounding rice.[1][2][3][4]

One of the greatest influences to José was his industrious mother who went out of her way to get him the books he loved to read, while making sure her family did not go hungry despite poverty and landlessness. José started writing in grade school, at the time he started reading. In the fifth grade, one of José’s teachers opened the school library to her students, which is how José managed to read the novels of José Rizal, Willa Cather’sMy Antonia, Faulkner and Steinbeck. Reading about Basilio and Crispin in Rizal’s Noli Me Tangere made the young José cry, because injustice was not an alien thing to him. When José was five years old, his grandfather who was a soldier during the Philippine revolution, had once tearfully showed him the land their family had once tilled but was taken away by rich mestizo landlords who knew how to work the system against illiterates like his grandfather.[1][2][3][4]

Life as a writer

José attended the University of Santo Tomas after World War II, but dropped out and plunged into writing and journalism in Manila. In subsequent years, he edited various literary and journalistic publications, started a publishing house, and founded the Philippine branch of PEN, an international organization for writers. José received numerous awards for his work. The Pretenders is his most popular novel, which is the story of one man's alienation from his poor background and the decadence of his wife's wealthy family.[1][2][3][4]

Jose Rizal's life and writings profoundly influenced José's work. The five volume Rosales Saga, in particular, employs and interrogates themes and characters from Rizal's work.[7]

Throughout his career, José's writings espouse social justice and change to better the lives of average Filipino families. He is one of the most critically acclaimed Filipino authors internationally, although much underrated in his own country because of his authentic Filipino English and his anti-elite views.[1][2][3][4]

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/F._Sionil_Jos%C3%A9

Setting/ Mileu

Isinulat ni F.Sionil ang Rosales novels ilang taon lamang makalipas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at panahon noong nasa estado ng progresong pang-ekonomiya at pagbangon ang Maynila at iba’t- ibang negosyo ang nagsisitakbo. Sa panahong ito kung saan ang mga impluwensiya ng mga dayuhang kolonyal sa mga mayayamang nasa kapangyarihan ay buhay na buhay, at lantad ang pang-aabuso sa mga mahihirap sa pamamagitan ng ganid at pagkakamkam ng mga natirang magagandang bagay mula sa giyera. Ang lunan ng nobela ay sa Rosales, Pangasinan, ang bayan ng awtor, at sa Maynila, ang sentro komersiyalisasyon at mayayamang burgis at elitista ng lipunan , at ng mga mahihirap na nakikipag-sapalaran. Dito rin nakikilala ang mga taong nasa kapangyarihan, lalo na ang mga tradisyonal na pulitiko na sa ating makikita sa kwento. Inilalarawang ng istorya ang isang mundo ng mga mapagpanggap o mga ‘pretenders’ na nagsama- sama upang maipakita ang pakikipagtunggali ng mayamn sa mahirap, o ang tinatawag na ‘class conflict.’ Mula sa bayograpi ni F....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about The Pretenders
  • the pretenders Essay
  • Death, the Admission Price of Pretenders Essay
  • The Pretender By F. Sionil Jose Essay
  • The Pretenders by F. Sionil Jose Essay
  • Syphillis

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free