Politieke Geschiedenis België

Pages: 166 (30013 words) Published: November 30, 2010
is
DEEL 1 : Het ontstaan van België (1830 – 1848)

Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 komen onze streken onder Nederlands gezag. Vlamingen en Franstaligen worden onderdanen van de Nederlandse koning Willem I.

Nadat in juli 1830 in Parijs een revolutie is uitgebroken, slaat de vlam over naar België. Na afloop van een opera (“De Stomme van Portici”) ontstaan er rellen in Brussel. Deze opstand verspreidt zich over gans België en in de nacht van 26 op 27 september 1830 blaast het Nederlandse leger de aftocht. Op 4 oktober 1830 wordt door een tijdelijke regering, het zogeheten “Voorlopig Bewind”, de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Een nieuwe staat is geboren.

België wordt vanaf 1830 een parlementaire constitutionele monarchie. Het parlement ( = het volk) en de monarchie (de koning) moeten samenwerken volgens de constitutionele regels ( = de grondwet).

De belangrijkste Belgische gebeurtenissen in de periode 1830 – 1848 :

• Vroeger waren de adel en de Kerk de baas en regeerde de koning als plaatsvervanger van God. Het gewone volk werkte vooral als landbouwer en had geen enkele macht. Vanaf 1800 komt de macht meer en meer in handen van de industriële burgerij = rijke mensen die profiteren van de industriële revolutie en fabrieken gaan bouwen en daardoor superrijk gaan worden. Ook de Kerk verliest vanaf 1800 macht omdat die rijke burgers zich gaan verzetten tegen de grote macht van de godsdienst.

• België wordt een liberale staat : dat betekent dat je vrij je mening mag verkondigen, dat er godsdienstvrijheid is (je hoeft zelfs niet in God te geloven), dat er democratische verkiezingen zijn (NIET iedereenD mag echter gaan stemmen. Je moet een man zijn en een hoog inkomen hebben. Daarom zijn er maar 45.000 kiezers) enzovoort. Voor alle duidelijkheid : het grootste deel van de Belgen bleef arm en dom (alleen de rijken gingen lange tijd naar school en durfden met de Kerk te lachen, de armen bleven wel braaf naar de adel en de pastoor luisteren).

Waarom kwamen de Belgen in de zomer 1830 in opstand tegen de Nederlandse koning Willem I ?

1. Het waren NIET de Belgische superrijken (de mensen met veel grond en bezittingen) die in 1830 in opstand kwamen tegen de Nederlanders. Dankzij Willem I verdienden de superrijken namelijk veel geld met hun grond.

2. Het was de middenklasse, de mensen die niet rijk maar ook niet arm zijn, die in opstand kwam. Middenklasse = journalisten, ambtenaren, burgers, intellectuelen, leerkrachten, handelaren enzovoort. Deze middenklasse was gefrustreerd omdat de koning en de superrijken de macht hadden. De middenklasse wil dat de koning veel minder macht heeft, ze willen democratische verkiezingen, meer vrijheid, een parlement, een regering met door het volk verkozen ministers.

3. Ook de katholieke Kerk was geen vriend van Willem I. Willem I was immers een protestant. En katholieken en protestanten hadden eeuwen met elkaar gevochten en bleven mekaar vijandig bekijken.

4. De arbeiders waren ook tegen de Nederlandse koning. Er was veel werkloosheid (hoe meer machines er kwamen, hoe minder ongeschoolde arbeiders er nodig waren), er was dus veel armoede en honger, er was een strenge winter geweest dus de gewone mensen waren zeer ontevreden.

Waarom is de revolutie gelukt in 1830 ?

1. De Nederlanders hebben heel weinig geweld gebruikt. Het Nederlandse leger wou geen bloedbad. Had Willem I wel veel geweld gebruikt, dan zou de opstand snel gedaan zijn en was er nooit een België geweest.

2. De Engelsen en de Fransen waren bang dat de Belgische opstand tegen de Nederlanders tot een Europese oorlog zou leiden en daarom steunden ze de vorming van een onafhankelijke Belgische staat. België was immers handig als bufferstaat (= een klein land dat tussen grote landen ligt). Anders gezegd : de Fransen wilden niet dat de Nederlanders of de Engelsen of de Duitsers hier de baas waren, de Engelsen wilden niet dat een ander...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Economische En Sociale Geschiedenis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free