Pm Folio

Pages: 9 (2809 words) Published: January 19, 2011
TAJUK:Pencemaran Alam Sekitar

pada zaman yang moden ini,suhu pada muka bumi ini semakin meningkat.masalah ini berlaku kerana terdapat manusia yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa menjalankan aktiviti berternak dan membakar sampah-sarap dengan sesuka hatinya.masalah ini berlaku akan menyebabkan banyak keburukan dan keburukan ini tidak dapat diukur,dan masalah ini berlaku semakin lama,suhunya semakin meningkat.

masalah ini berlaku kerana ramai orang yang suka membakar sampah-sarap dan mereka ingin membakar sampah-sarap adalah menghilangkan sampah-sarap ini.kelakuan ini adalah salah,ini akan menyebabkan oksigen kedua yang lebih banyak dan oksigen akan berkurang.selain itu,manusia yang membuang sampah-sarap merata-rata akan menyebabkan bau yang amat busuk.

manusia hendak ada nilai bertanggungjawab.terutamanya ialah manusia,manusia mesti mengubah sikan yang tidak bertanggungjawab itu.pertama,manusia tidak membakar sampah-sarapnya secara terbuka,jika nampak sampah-sarap yang dibuang dengan merata-rata di mana-mana tempat,tolonglah memungut sampah itu dan membuangkan sampahnya di tempat yang sesuai.selain itu,pihak berkuasa juga hendaklah mengadakan kempen yang bertajuk tentang menghargai dan menyayangi alam sekitar.kempen ini hendak menerangkan tentang kesan-kesan buruk jika manusia meneruskan perbuatan mereka yang tidak menyayangi dan menghargai alam sekitar kita.

justerunya,pihak sekolah hendaklah memberi seratus peratus sokongan dan memberi batuan kepada pihak berkuasa.pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti gotong-royong selama sebulan sekali yang untuk membersihkan alam sekitarnya dan guru-guru di sekolah boleh menggunakan peluang ini mengajar murid-murid sekolah,memberitahu mereka apa yang sedang kita buat ini akan mengurangkan pencemaran...tambahan pula,sekolah juga boleh mengadakan aktiviti menanam pokok atau tumbuh-tumbuhan,kerana ini akan mengurangkan oksigen kedua dan menambah oksigen satu.ini menjelaskan manusia hendaklah ada nilai menghargai dan menyayangi alam sekitar.

kesimpulannya,manusia yang hidup dalam bumi ini mestilah menghargai bumi ini dan bersatu padu untuk menjaga alam sekitar yang belum menjadi teruk sekali.kita juga hendaklah menjaga alam sekitar tanpa mengira bangsa.seperti bah kata "berat sama dipukul,ringan same dijinjing".

TAJUK:Rasuah

pada zaman yang moden dan ekonomi yang subur ini,kerajaan dan negara menghadapi satu masalah yang besar,iaitu sikap rakyat yang suka menyelesaikan masalah dengan care yang paling tidak sesuai,rakyat di negara kita suka menggunakan cara yang paling senang dan cepat untuk menyelesai masalah.perbuatan ini ialah perbuatan yang paling tidak tepat dan perbuatan ini akan merosakan imej negara kita.perbuatan ini ialah rasuah.

perkara ini menyebabkan rama orang yang bekerja dalam kerajaan hendak mendapat pangkat yang lebih tinggi.orang yang pangkatnya lebih tinggi,mereka boleh mendapat duit rasuah yang lebih banyak kerana mereka boleh menolong orang menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang paling cepat dan paling senang.perbuatan ini boleh menyebabkan banyak kesan buruk.sebagai contohnya pihak polis yang tidak bertanggungjawab mendapatkan duit rasuah dan melepaskan orang yang tidak memakai kopi kaledar atau pemandu yang tidak mempunyai lesen pemandu,mereka tidak mengetahui undang-undang jalan raya dan ini akan menyebabkan banyak kemalangan jalan raya.

pihak berkuasa dan rakyat hendaklah ada nilai amanah.terutamanya ialah individu sendiri,kita hendaklah menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai.tidak semestinya kita menyelesaikan masalah mestilah menggunakan wang,perbuatan ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi kacau-birau kerana perbuatan ini adalah perbutan terhadap orang miskin dengan orang kaya.seperti berikutnya,orang kaya boleh senang untuk menyelesai masalah dan terbaliknya orang miskin tidak dapat menyelesaikan masalah kerana mereka tidak ada wang yang lebih untuk memberikan kepada orang tertentu.justerunya,pihak berkuasa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • PM 571 Week 2 Essay
  • Essay about Folio Biology
  • Folio Sj Essay
  • Folio Akaun Essay
  • English Folio Essay
  • Pm Essay
  • PM PESTEL Essay
  • Notes It Pm Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free