Plan Van Aanpak

Pages: 7 (1100 words) Published: April 11, 2011
Inhoudsopgave

InleidingPagina 2

PlanningPagina 3

Opstellen voorgecalculeerde balansPagina 4

Opstellen voorgecalculeerde resultatenrekeningPagina 5

Opstellen voorgecalculeerde liquiditeitsbegrotingPagina 6

Persoonlijke eigenschappen groepsledenPagina 7

Gemaakte afspraken tussen groepsledenPagina 7

Inleiding

Dakpan BV is een producent van dakpannen. Wij gaan voor Dakpan BV een financiële planning maken. Een financiële planning heeft een voorgecalculeerde balans, een voorgecalculeerde resultatenrekening en een voorgecalculeerde liquiditeitsbegroting als uitkomst.

In dit plan van aanpak gaan we vooral in op hoe we uit de gegeven informatie tot een voorgecalculeerde balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting kunnen komen. Dit doen we door eerst per onderwerp de benodigde gegevens te noteren en vervolgens de manier om aan de gegevens te komen uit te werken.

Verder staat in dit plan van aanpak de planning van de projectwerkzaamheden, enkele persoonlijke eigenschappen per groepslid en overeengekomen afspraken.

Planning

Week| Activiteit|
week 2| Fagro case maken|
 | Fagro case inleveren bij tutor|
Week 3| Plan van aanpak opstellen|
 | Beroepsproduct 1 maken|
 | Plan van aanpak inleveren bij tutor|
Week 4| Beroepsproduct 1 maken|
 | Beroepsproduct 1 inleveren bij docent statistiek|
 | Masterbudget maken|
Week 5| Masterbudget maken|
 | Masterbudget inleveren bij tutor|
Week 6| Beroepsproduct 2 maken|
Week 7| Beroepsproduct 2 maken|
 | Beroepsproduct 2 inleveren bij docent statistiek|
 | Beroepsproduct 3 maken|
Week 8| Beroepsproduct 3 maken|
 | Beroepsproduct 3 inleveren bij tutor|
 |  |
Week 10| Project verdediging|

Ieder groepslid moet bij de tutorbijeenkomsten aanwezig zijn. De bijeenkomsten zijn gepland op:

* Donderdag 17 februari 2011
* Maandag 28 februari 2011
* Maandag 21 maart 2011

Verkoopbudget; De verkoopprijzen van de verschillende producten zijn te vinden op het tabblad prod_info. De afzet is terug te vinden op het tabblad Afzet.

Voorraadbudget Eindproducten; Aan de hand van het verkoopbudget gaan we het voorraadbudget van de eindproducten maken. Aan de hand van de verwachte afzet kan gekeken worden hoeveel voorraad er dient te zijn. Dit is te zien in tabblad voorraad. Vervolgens gaan we via het tabblad prod_info een productieprijs berekenen die we vervolgens vermenigvuldigen met de voorraad.

Productiebudget; In het productiebudget moet duidelijk af te lezen zijn voor hoeveel producten er een productiebudget gemaakt moet worden. Dit hangt nauw samen met het voorraadbudget aangezien er duidelijk moet zijn hoeveel producten men moet produceren om zich aan de minimale eisen te houden die zijn gesteld. Hierbij bedoelen we dat er minimaal een aantal maanden aan afzet voorradig moet zijn, afhankelijk van het product. Dit is te zien in het tabblad voorraad en de waarden hiervan zijn te berekenen in het tabblad prod_info.

Voorraadbuget Grondstoffen: om het voorraadbudget grondstoffen op te stellen moet je het aantal benodigde grondstoffen vermenigvuldigen met de grondstofprijs per kilo. Er moet rekening worden gehouden met de verwachte afzet en de minimale afzet voor de komende maanden die aanwezig moet zijn. Hiervoor gebruiken we het tabblad Voorraad. Inkoopbudget: Het inkoopbudget wordt opgesteld aan de hand van de benodigde inkopen per periode. Het aantal inkopen wordt bepaald door de voorraad die nodig en door de afzet in de vorige periode.

DPM budget: alle benodigde informatie om het DPM-budget te kunnen uitrekenen is te vinden in het tabblad DPM. Hier staan o.a. afschrijven, waardes en gebruikduur in jaren.

Betaling DPM: Om te zien wat je elke termijn moet betalen aan de DPM kun je terugzien in het tabblad DPM. Hier staan de waardes van de afschrijvingen in het komende jaar en tevens ook afgelopen jaar.

Arbeidsbudget: Het...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Vans
  • Lesson Plan Research Paper
  • Learning Plan Essay
  • Plan Essay
  • Plan Essay
  • plan Essay
  • Vans Essay
  • the plan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free