Phuong Phap Day Dao Duc Tieu Hoc

TIỂU MÔĐUN 2 (15 tiết) MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC MỤC TIÊU Học xong phần này, học viên cần đạt được các mục tiêu sau :

Về kiến thức
- Nêu đựợc vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung môn Đạo đức ở tiểu học - So sánh được những phương pháp và hình thức dạy học cơ bản theo quan điểm đổi mới dạy học môn Đạo đức hiện nay với chương trình cũ. - Trình bày đựơc yêu cầu, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức. - Phân tích được đặc điểm của dạy học môn Đạo đức ở lớp 1, 2, 3 và lớp 4, 5.

Về kĩ năng
Vận dụng được các phương pháp, hình thức dạy học môn Đạo đức theo tinh thần đổi mới. - Thiết kế được kế hoạch bài học theo cấu trúc mới (thiết kế hoạt động). - Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học để phát huy chủ động, tích cực học tập của học sinh. - Kết hợp được các hình thức đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh tự khẳng định.

Về thái độ
- Chủ động, tích cực thực hiện các mục tiêu của môn Đạo đức ở tiểu học. - Tự giác, nghiêm túc thực hiện đổi mới đồng bộ các khâu : thiết kế bài soạn, tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và tự đánh giá kết quả dạy học của bản thân.

Giới thiệu tiểu môđun
TT Tên chủ đề 1 2 3 4 Vị trí, nhiệm vụ môn Đạo đức ở tiểu học Phương pháp dạy học môn Đạo đức ở tiểu học Sử dụng phương tiện dạy học môn Đạo đức Thực hành Số tiết 2 8 1 4 Trang số

Tài liệu và thiết bị để thực hiện tiểu môđun 1. Tài liệu học tập và tham khảo - Môđun Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học, xuất bản năm 2005. - Giáo trình Đạo đức học - Sách CĐSP. NXB Giáo dục, 1998. - Phương pháp dạy học Đạo đức - Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP. NXB Giáo dục, 1998.

- Lưu Thu Thuỷ - Nguyễn Hữu Hợp. Hỏi - đáp về dạy học môn Đạo đức ở tiểu học. NXB Giáo dục, 2001. - Sách học sinh, sách giáo viên môn Đạo đức ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.

2. Phương tiện dạy học
- Máy chiếu (nếu có), bảng phụ. - Đầu video, băng hình. - Giấy khổ to, A4, giấy trong (nếu dùng máy...
tracking img