Phat Huy Nguon Nhan Luc

Pages: 12 (5374 words) Published: February 21, 2011
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN : PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

PHẦN MỘT : ĐỀ CƯƠNG SƠ LƯỢC

A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa và cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhân lực 1. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa
2. Cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhân lực a) Khái niệm, phân loại và vai trò nguồn nhân lực * Khái niệm
* Phân loại nguồn nhân lực
* Vai trò nguồn nhân lực
b) Nội dung phát huy nguồn nhân lực
* Số lượng
* Chất lượng
c) Các nhân tố tác động đến phát huy nguồn nhân lực * Đường lối CNH - HĐH của Đảng
* Thực trạng tình hình kinh tế xã hội
* Quy hoạch phát triển kinh tế
3. Quan điểm và chủ trương của Đảng về phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

II. Thực trạng nguồn nhân lực và một số giải pháp phát huy nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay 1. Thực trạng nguồn nhân lực
a) Nguồn nhân lực từ nông dân
b) Nguồn nhân lực từ công nhân
c) Nguồn nhân lực từ trí thức , công chức , viên chức 2.
3. Các giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay a) Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta những năm tới b) Hoàn thiện chính sách phát huy nguồn nhân lực: c) Nâng cao chất lượng lao động

d) Tăng cường phát triển kinh tế và tạo việc làm C. KẾT LUẬN

PHẦN HAI : NỘI DUNG ĐỀ TÀI

A. LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đang được xem là mục tiêu quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, và chìa khóa quyết định sự thành công chính là yếu tố con người – nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực phát triển ở trình độ cao sẽ thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Với tình trạng Việt Nam vẫn còn là một quốc gia kém phát triển như hiện nay, việc xây dựng chính sách phát triển lâu bền, nâng cao chất lượng người lao động, phát huy nhân tố con người để phục vụ cho mục tiêu lớn lao của toàn dân tộc, là nhiệm vu cấp bách hàng đầu. Chính vì vậy, nhóm một đã tập trung nghiên cứu đề tài : Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về thực trạng nguồn nhân lực tại Việt Nam và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

B. NỘI DUNG
I. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa và cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhân lực 1. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Theo văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, “ Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội từ dựa vào lao động thủ công là chính sang dựa vào lao động kết hợp cùng với phương tiện, phương pháp công nghệ, kỹ thuật, tiên tiến hiện đại để tạo ra năng suất lao động cao.” 2. Cơ sở lý luận của việc phát huy nguồn nhân lực a) Khái niệm, phân loại và vai trò nguồn nhân lực * Khái niệm

Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Một quốc gia cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng đạt được sự phát triển như mong muốn.

Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và trong công cuộc hội  nhập, phát...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Huy Jet Blue
  • Phat Cat Concert Report Essay
  • Essay about Analysis: Breathless by Jean-Luc Godard
  • Marketing Tan hiep phat Essay
  • Essay about Phat Madame Website
  • BUSI1475 DONG XUAN HUY BH14024 Essay
  • Tan Hiep Phat Case Study Essay
  • Jean Luc Godard's Weekend as Didactic Self-Reflexive Cinema Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free