Peperiksaan Perkhidmatan Awam

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 15 (3504 words)
  • Download(s): 644
  • Published: November 12, 2010
Read full document
Text Preview
PANDUAN PEPERIKSAAN MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

LEMBAGA PEPERIKSAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

KANDUNGAN

Halaman
Pendahuluan Panduan Umum Sukatan Peperiksaan Khas Seksyen A

1 2 3 3

Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
Seksyen B

Daya menyelesaikan masalah
Seksyen C

4 11

Pengertian dan Kefahaman Terhadap Esei-esei
Seksyen D

Esei Bahasa Melayu .
Seksyen E

18 18 19 21

Esei Bahasa Inggeris
Panduan Menjawab Soalan Penutup

i

PENDAHULUAN

Peperiksaan Khas ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas. Matlamat Peperiksaan Khas ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Peperiksaan Khas ini melibatkan lima kertas berasingan. Setiap kertas adalah penting kerana mengukur calon dalam satu atau dua aspek sahaja. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi kesemua kertas. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua kertas sahaja maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja. Kelulusan Peperiksaan Khas ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia termasuk lulus ’Assessment Centre’ akan ditemu duga.

1

PANDUAN UMUM
1. Pada hari Peperiksaan Khas calon hendaklah membawa: (i) (ii) (iii) (iv) 2. Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan Khas Kad Pengenalan Pensil 2B,...
tracking img