Pengurusan Pembelian

Pages: 25 (3453 words) Published: March 15, 2011
REV 00

BAB 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Pembelian


REV 00

SELAMAT DATANG DDW 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN


Definisi Satu industri atau unit yang bertanggungjawab di dalam proses pengurusan pembelian bahan mentah untuk tujuan pemprosesan selanjutnya. Evolusi Fungsi Pengurusan Pembelian - Perang Dunia Kedua: Bahan mentah kurang kerana risiko tinggi, sukar untuk proses bahan. - Krisis minyak tahun 1970an: barang berasaskan petroleum susah didapati. DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN 2

- Inflasi 1970an – 1980an: Inflasi teruk setelah kerajaan campurtangan – barang menjadi mahal. - campurtangan kerajaan. • Objektif Pembelian Pembelian dengan kualiti yang betul, kuantiti yang betul, masa yang sesuai, harga yang berpatutan dan sumber yang tertentu. - mempertahankan kualiti bahan mentah, bergantung kepada kesesuaian penggunaan. - mendapatkan bahan mentah pada kos yang terendah. DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

REV 00

DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

1

3

REV 00 - mempertahankan kualiti bekalan yang berterusan dalam jadual pembuatan. - menjalankan urusan dengan pelaburan yang minimum dalam inventori bahan mentah, selaras dengan keselamatan dan kelebihan ekonomi. - mengelakkan pembaziran pada bahan mentah. - menjaga kedudukan persaingan syarikat dalam industri dan keuntungan syarikat bagi perkaraperkara yang berkaitan dengan bahan mentah. - menganalisis dan melaporkan ketersediaan jangka panjang dan kos pembelian item yang major.

• Skop Pembelian - pemilihan sumber bekalan - berhubung dengan pembekal - memeriksa pembelian yang diperlukan berbanding keperluan - aspek komersial pembelian ( cara, harga, syarat, peraturan, pembungkusan, penghantaran)

REV 00

• Tanggungjawab Pembelian - tanggungjawab untuk menganalisis keperluan. - tanggungjawab ‘spesifying’ DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN 5

- Keperluan pemahaman oleh pihak pengurusan. ~ prestasi yang cekap ~ pengurusan jabatan yang cekap ~ pusat maklumat ~ seiringan dengan jabatan lain ~ adil, hormat dan mahir • Pembelian dengan Jabatan Lain - hubungan dengan pengeluaran, kejuruteraan, pemasaran, stor, kawalan inventori, pengangkutan dan kewangan. DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

REV 00

DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

4

6

• Peranan dan Kepentingan Pengurusan Pembelian - nilai pembelian ke atas ringgit - kesan ke atas keuntungan - kesan ke atas kos-kos lain - perbelanjaan yang besar - kesan ke atas Corak Ekonomi

REV 00

Bab 2 Strategi, Organisasi dan Sistem Pembelian

REV 00

• Misi/ falsafah dibentuk berdasarkan peluang, kekangan dan peraturan dalam pasaran dengan keupayaan dalaman dan sumber yang dipunyai. • Strategi Pembelian - peranan strategik pembelian agak ketinggalan berbanding dengan jabatan lain kerana: ~ dianggap sebagai fungsi pengkeranian ~ tekanan kerja harian menyebabkan tiada masa memikirkannya. 7 DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN 8

~ dianggap sebagai sokongan dan bukanlah sebagai penyumbang keuntungan - risiko ketidakwujudkan jabatan pembelian: ~ ancaman kepada jaminan bekalan ~ pemilihan pembekal yang tidak tepat ~ masalah terhadap persekitaran ~ kurang perlindungan terhadap potensi liabiliti syarikat ~ ketidaktentuan selang masa ~ ketidakpastian harga

REV 00

DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN

9

REV 00 REV 00 • Pelan Tindakan Strategik - membangunkan sumber pembekal-pembekal baru - membangunkan pembekal antarabangsa - milikan ke atas pembekal - sediakan bantuan dari segi kewangan dan teknikal kepada pembekal - menggalakkan kontrak jangka panjang -kawalan inventori yang baik - menggalakkan pembekal menyimpan stok - memperbaiki kawalan kualiti pembekal REV 00

MODEL PERANAN PEMBELIAN DALAM STRATEGI
PERSEKITARAN LUARAN MISI ORGANISASI PERSEKITARAN DALAMAN

- bekalan produk berkualiti - menyimpan stok yang tinggi ke atas item tertentu - tingkatkan bahan pengganti • Langkah seterusnya ialah sediakan langkahlangkah implementasi • Tindakan akhir ialah penilaian untuk menentukan sama...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • jurnal pengurusan Essay
  • Pengurusan Strategi Essay
  • Matematik Pengurusan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free