Pelaksanaan Undang-Undang Perlu Tidak Melanggar Hak & Kebebasan Pelajar

Pages: 2 (463 words) Published: April 3, 2011
Tajuk Artikel: Zero Tolerance and The Paradox of Fairness: Viewpoints from The Classroom| Sumber: Journal of Law and Education; Apr 2007; 36,2; ProQuest education Journals pg.250|

Bilangan perkataan: 339

Tujuan artikel ini untuk memberi kesedaran dalam pelaksanaan sesuatu peraturan di sekolah tidak boleh bertindak secara melulu tetapi perlu juga mempertimbangkan hak-hak pelajar itu sendiri. Lima perkara yang dinyatakan oleh artikel

1. Polisi Zero Tolerance digunakan untuk mengawal disiplin pelajar, menjaga keselamatan kawasan sekolah serta memberi gambaran buruk terhadap tindakan membawa senjata api, dadah dan perlakuan kekerasan. Polisi ini bertindak untuk tidak bertolak ansur dengan tiga kesalahan berat tersebut demi mewujudkan persekitaran sekolah selamat. Langkah memperkenalkan polisi ini adalah sebagai memenuhi prinsip Principle of Respondeat Superior yang bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara yang berlaku dalam kawasan sekolah. 2. Keadilan dalam melaksanakan polisi zero tolerance

Pelaksanaan polisi ini perlu dikenakan terhadap semua pelajar tanpa mengira latarbelakang mereka. Tiada pengecualian “disiplin” dilakukan. 3. Duty of cara
Tanggungjawab pengurusan sekolah memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat. Pihak sekolah perlu menyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat yang bersepadanan dengan prinsip in loco parentis mewujudkan tanggungjawab menjaga (duty of care). 4. Pendekatan tanpa usul periksa

Pelajar dituduh bersalah perlu dibuat pengadilan agar siasatan terperinci dapat dilakukan untuk mengelak menghukum pelajar yang tidak bersalah. Setiap pelajar adalah berhak untuk mendapatkan keadilan yang jelas dinyatakan dalam perlembagaan serta hak untuk hadir ke sekolah. 5. Fairness

Hak pelajar dijamin di sisi perlembagaan Amerika untuk diperlaku secara adil. Contoh kes yang berlaku di Mahkamah Agong US, Epperson lawan Arkansas. Kes ini menyatakan bahawa hak kebebasan berpelembagaan adalah...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pelaksanaan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Essay
  • Kemurungan Pelajar Essay
  • Essay about Mlm Scam Harus Diharamkan Dan Tindakan Perlu Daripada Pihak Polis & Kpdnkk
  • Essay about Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat
  • Hierarki Kriteria Pemilihan Ke Universiti Oleh Pelajar Pengajian Asas Uniten Menggunakan Model Set Kabur Konjoin Essay
  • Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Hukum Humaniter: Kasus “the Early Warning Procedure” Israel Dan Palestina (Sipil Sebagai Tameng)...
  • Essay on Price and Promotion implementation of the HOFER KG Report
  • ASSIGNMENT 1: TORTS AND PROFESSIONAL LIABILITY Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free