Pekeliling Segak

Pages: 26 (4168 words) Published: December 6, 2010
PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8 Level 8, Block E8,

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Federal Government Administrative Centre

62604 PUTRAJAYA

Tel: 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548 Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. ) V 9 Julai 2008

Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008. 2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu 2.1 2.2

Pengiraan Indeks Jisim Badan
Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

2.3 2.4 2.5

Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur

3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah 3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja; ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan; semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah; dan data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.

3.2 3.3

3.4

3.5

4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan. 5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

s.k.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y.B. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia Y.B. Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Y.B. Dato' Razali Ismail Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH

Borang BSSR
(Sekolah Rendah)

NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: .... JANTINA: L / P NO. SIJIL BERANAK: NO. TEL. PENJAGA: . TAHUN Tahun 4 KELAS BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI 1. BIL. JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN

18HINGGA20 MARKAH A

5 BINTANG

2....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free