Papers

Pages: 3 (902 words) Published: October 7, 2010
Ang Karanasang Hindi Ko Malilimutan Sa Asignaturang Filipino 1

Ilang araw na lang ang hihintayin at matatapos na ang aking unang semester sa paaralang Mindanao State University-Iligan Institute of Technology. Sa pagtatapos nito marami akong babauning mga leksyon na aking natutunan sa loob ng klase , na aking magagamit di lang sa larangan ng asignaturang Filipino kundi pati na rin sa aking pang-araw-araw na buhay. Masasabi kong ditto lang sa koliheyo natutunan kong mabigyang halaga ang wika nating mga pilpino; ang Filipino. Bagama’t masasabi kong nakakatamad mag-aral ng Filipino base na rin sa aking mga ekspiryens sa hayskul at elementary, iba ang naging impresyon ng Filipino sa akin sa pagtungtong ko ng kolehiyo; di ko alam kung ito ba’y sa aking pagbabago ng pananaw sa nasabing asignaturang , sa guro na nagtuturo, sa mga kaklase o ano pa man, basta ang tangi ko lang masasabi, e, naging masaya ako sa pag-aaral ng asignaturang ito.

Ang isa sa nagbigay saya sa akin ay yaong mga pagkakataon na binibigyan kami ng report ni Professor Sandoval at may mga aktiviti na ipapagawa. Ang pinakagusto ko sa aking nagawang aktiviti ay ang pagbasa sa harap ng isang tula. Simula’t sapol gustong-gusto ko talagang magkaroon ng pagkakataon na magbasa ng tula sa harap ng maraming tao, at ito’y nagbigyan ng katuparan sa Filipino 1. Nasali na ako sa iba’t-ibang patimpalak sa larangan ng wikang Fiipino ngunit iba ang pakiramdam kung nasa harap ka ng iyong mga kaklase at nagbabasa ng tula. Masayang-masaya ako sa bawat pagkakataong may gagawin kaming group aktiviti sapagkat sa mga praktis , hindi lang nalilinang ang aming abilidad, e, napagtitibay rin naming ang aming samahan bilang mag-aaral. Gusto ko rin yaong nag-film viewing kami sa loob ng klasrum. Lalo na at ang pinapanood sa amin ay ang pelikulang “The Gods Must Be Crazy” na hindi lang nagbigay sa amin ng purong katatawanan, e, may mahahalagang bagay din kaming natutunan sa pelikulang iyon. Napakasarap balik-balikan ang mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Enzymes and Paper
  • General Paper
  • Banana Paper
  • Paper Flower
  • Ancient Paper
  • Paper Charcoal
  • Recycling Paper
  • Maths C1 Papers

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free