Paper Gastvrijheid

Pages: 3 (847 words) Published: March 14, 2011
1. Inleiding
Voor de minor ‘ Horizons in hospitality’ kregen we de opdracht om een werkstuk te schrijven met als onderwerp: ‘wat is gastvrijheid’. Gastvrijheid is immers een term waar we elke dag mee te maken hebben aan de Hoge Hotelschool. Voor deze paper stel ik mezelf de volgende vragen: * Wat verstaan we onder gastvrijheid?

* Is het een begrip waar iedereen hetzelfde mee bedoelt? * Heeft het begrip in verschillende contexten dezelfde betekenis? * Kun je de gastvrijheid van een organisatie meten?
* Wanneer noem je een medewerker gastvrij?
* Wat zijn mijn eigen ervaringen met gastvrijheid?
Om een antwoord te vinden op volgende vragen zal ik eerst uitvoerig onderzoek voeren en verschillende bronnen raadplegen. Om te begrijpen hoe gastvrijheid nou precies gedefinieerd kan worden, is het belangrijk te achterhalen wat de geschiedenis van dit begrip is. Dat is immers het uitgangspunt van hoe we gastvrijheid op dit moment kennen. Vervolgens probeer ik het begrip zo breed mogelijk uit te spitten. Het is namelijk niet meer van deze tijd om te bedenken dat gastvrijheid enkel in de horeca terugkomt. Het is immers een ‘hot’ begrip bij bedrijven in verschillende industrieën. Denk maar aan de zorgindustrie en de bankwereld, maar ook bij bv. Advocaten worden er steeds meer aandacht besteed aan het ‘gastvrij zijn’. Sinds enkele jaren is gastvrijheid hét begrip dat vrijwel alle organisaties vermelden in hun bedrijfsmissie. Althans op papier. Vervolgens kijk ik niet alleen naar mijn eigen ervaringen met gastvrijheid, maar ook van personen die hier vanuit een specifieke invalshoek iets kunnen zeggen. Ik sprak met o.a. Eduard Papen, een voormalig directeur die de hele wereld heeft afgereisd en kennis gemaakt heeft met verschillende culturen en vormen van gastvrijheid.

2.
Volgens ‘Van Daele groot woordenboek der Nederlandse taal’ betekent gastvrijheid: ‘Gulheid in het onthalen en herbergen van gasten’ - synoniem, hospitaliteit....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Enzymes and Paper
  • General Paper
  • Banana Paper
  • Paper Flower
  • Ancient Paper
  • Paper Charcoal
  • Recycling Paper
  • Maths C1 Papers

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free