Paper Autism Dutch

Pages: 4 (1504 words) Published: January 26, 2011
Paper AIP deel B

Autisme

Autisme heeft veel invloed op het leven van een persoon die lijdt aan deze stoornis. Allerlei dingen die voor de meeste personen de normaalste zaak van de wereld lijken, zijn voor mensen die autisme hebben zeer moeilijk en onbegrijpelijk. Mensen die lijden aan autisme kunnen vaak geen normaal en zelfstandig leven lijden. In dit paper zal ik met behulp van theorieën uit het boek Gleitman, Gross en Reisberg (2011) de stoornis autisme uit gaan leggen. Ook enkele methoden voor de behandeling zal ik met behulp van ditzelfde boek aankaarten. Daarna volgt een interview met de vader van twee autistische kinderen. Met deze kinderen werkte ik voorheen ieder weekend en tegenwoordig om het weekend. Deze kinderen zitten intern in Sint Marie in Eindhoven en komen om het weekend thuis. De kinderen lijden specifiek aan kern-autisme en pdd-nos. Ik heb gekozen om in dit paper een interview te verwerken omdat ik dan het beste beeld kan geven van hoe het in werkelijkheid is om met deze stoornis om te moeten gaan.

Symptomen

Autisme is een stoornis die meerdere problemen met zich meebrengt; problemen met de ontwikkeling, spraakproblemen, gestoorde motoriek en problemen in de sociale omgang Gleitman et al. (2011, p. 666). De stoornis wordt vaker geconstateerd bij jongens dan bij meisjes en in totaal heeft ongeveer 0.1% van de wereldbevolking deze stoornis. Meestal wordt de stoornis voor het derde levensjaar ontdekt Gleitman et al. (2011, p. 666). Problemen die zich binnen de ontwikkeling voordoen bij mensen met autisme zijn onder andere problemen binnen de motoriek. Sommige personen die lijden aan deze stoornis kunnen bijvoorbeeld niet leren zwemmen, het lukt hen niet om een aantal bewegingen tegelijk te maken waardoor je boven water blijft. De coördinatie wordt door hun hersenen niet goed aangestuurd. Ook spraakproblemen zijn veel voorkomend. Mensen die lijden aan deze stoornis zeggen bijvoorbeeld vaak dezelfde dingen meerdere keren achter elkaar...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Autism Paper
  • Autism Paper
  • Autism Research Paper
  • Specific Disability Paper- Autism
  • Autism Essay
  • Autism Essay
  • Essay on autism
  • Autism Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free