Papel Papelan Lang

Pages: 2 (354 words) Published: March 16, 2011
A.Paksa: “Teknolohiya”

Tiyak na Paksa: “Makabagong Teknolohiya sa Makabagong Henerasyon Upang Mapadali ang Bawat Gawain ng Bawat Mag-aaral sa Universidad ng Perpetual”

B. Rasyunal:

Napili ko itong paksa na ito dahil sa panahon ngayon marami ng nagbago. Ibang-iba na ang teknolohiya sa panahon noon at sa panahon ngayon. Dahil ang teknolohiya sa panahon ngayon ay napapagaan at napabibilis ang gawain ng bawat tao. Kaya’t marami na ring mga bagay sa mundo ang nag-improved.

C. Suliranin/Layunin:

1. Anu-ano ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ng Calamba hinggil sa makabagong teknolohiya?

2. Anu-ano ang kanilang damdamin, pananaw at saloobin ukol sa maraming pagbabago ngayon sa teknolohiya?

3. Sapat ba ang kaalaman nila ukol sa makabagong teknolohiya?

4. Sapat din ba ang tinuturo sa mga paaralan ukol sa makabagong teknolohiya?

D. Panimulang Haka:

Kadalasan, kapag sinabing bago, ito ay mas napabuti. Kaya sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay bago. Mas pinabuti at pinagaan nito ang gawain ng bawat tao. Subalit sa kabilang banda, maraming tao ang walang trabaho dahil sa teknolohiya. Ang ibang kompanya/pabrika ay sagana sa makina na tila tao na siyang gumagawa ng bawat bagay. Kaya’t hindi na nila kinakailangan ng mga trabahador. Ito ang mga kompanya/pabrikang malalaki. Samantalang, may iba naman na mano-mano ang paggawa ng bawat gamit na kanilang ititinda. Malaki-laki rin ang nakukonsumong kuryente ng mga makabagong teknolohiya. Kaya naman malaki rin ang binabayaran ng bawat mamamayan pagdating sa kuryente. Ngunit ito ay nakatutulong upang mapabilis ang trabaho ng bawat tao at mapagaan ang kanilang gawain.

E. Survey

http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_technology.html

Ricardo Lucena, 2005, English of the New Generation, Sunshine Interlinks Publishing House, INC

Ma.Nerissa Tamayo, 2007, HTML and Web Design, Jemma INC, Publishing Group

Lourdes M. Ribo, 2005, Language in Literature, Vibal...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ap Lang 11 22 Essay
  • Bangkang Papel Essay
  • Konseptong Papel Essay
  • Essay on Mapanahong Papel
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free