Panliligaw

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 25 (6200 words)
  • Download(s): 9028
  • Published: March 16, 2011
Read full document
Text Preview
Panliligaw bilang Paraan ng Pamumuhay

Para sa Katuparan ng Pangangailangan sa Kursong Kasaysayan 114: Pangkalinangang Kasaysayan ng Pilipinas

Ipinasa Ni: NICHELLE ANNE DE GUZMAN APOLINARIO 2008-05114 BA Linguistics

Ipinasa Kay: Propesor Gil Gotiangco Jr. II Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Oktubre 18, 2010

I.

Introduksyon A. Overview ng Papel “ O pagsintang labis na makapangyarihan, sampung mag-aama‟y iyong nasasaklaw; pag ikaw ang nasok sa puso ninuman hahamaking lahat masunod ka lamang!1” Ang nabanggit talata ay mula sa akdang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Dito ay naisasalarawan kung gaano ka-makapangyarihan at pagpapahalaga ang ibinibigay ng mga Pilipino sa pag-ibig. At hindi natin maipagkakaila na kung pag-uusapang ang pag-ibig, sa kulturang Pilipino, ay agad nang nakakawing ang konsepto ng panliligaw. Ang papel na ito ay magsisilbing isang preliminaryong pagsusuri sa penomenon ng panliligaw sa kulturang Pilipino. Layunin ng nasabing papel na makapagbigay ng konkretong pagsasalarawan at pagpapakahulugan sa nasabing tradisyong ito ng mga Pilipino. Gayundin, ninanais ng mananaliksik na mahanap kung ano nga ba ang implikasyon at kahalagahan nito sa kalinangan Pilipino. Parte din ng papel na ito na tignan kung taal o impluwensiya lamang ng kolonisasyon ang panliligaw. Susuriin din ang mga pagbabagong naganap sa estilo‟t pamamaraan ng panliligaw dala ng makabagong teknolohiya. At mula sa mga pagsusuring ito, ay titignan kung ano ang implikasyon nito sa kasalukuyang lipunang Pilipino. B. Metodolohiya Ang mga datos sa papel na ito ay magmumula mula sa tatlong pirmaryong sanggunian. Sa pamamagitan ng maga nasusulat na akda, maisasalaysay ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng nasabing penomenon sa bansa. Sa pamamagitan naman ng pagpapasagot sa mga sarbey ay makapagbibigay hinuna ang mananaliksik ukol sa opinyon at pagtanaw ng mga tao mula sa iba‟t ibang sektor, sa panliligaw. At huli, sa...
tracking img