Panliligaw

Pages: 18 (6200 words) Published: March 16, 2011
Panliligaw bilang Paraan ng Pamumuhay

Para sa Katuparan ng Pangangailangan sa Kursong Kasaysayan 114: Pangkalinangang Kasaysayan ng Pilipinas

Ipinasa Ni: NICHELLE ANNE DE GUZMAN APOLINARIO 2008-05114 BA Linguistics

Ipinasa Kay: Propesor Gil Gotiangco Jr. II Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Oktubre 18, 2010

I.

Introduksyon A. Overview ng Papel “ O pagsintang labis na makapangyarihan, sampung mag-aama‟y iyong nasasaklaw; pag ikaw ang nasok sa puso ninuman hahamaking lahat masunod ka lamang!1” Ang nabanggit talata ay mula sa akdang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Dito ay naisasalarawan kung gaano ka-makapangyarihan at pagpapahalaga ang ibinibigay ng mga Pilipino sa pag-ibig. At hindi natin maipagkakaila na kung pag-uusapang ang pag-ibig, sa kulturang Pilipino, ay agad nang nakakawing ang konsepto ng panliligaw. Ang papel na ito ay magsisilbing isang preliminaryong pagsusuri sa penomenon ng panliligaw sa kulturang Pilipino. Layunin ng nasabing papel na makapagbigay ng konkretong pagsasalarawan at pagpapakahulugan sa nasabing tradisyong ito ng mga Pilipino. Gayundin, ninanais ng mananaliksik na mahanap kung ano nga ba ang implikasyon at kahalagahan nito sa kalinangan Pilipino. Parte din ng papel na ito na tignan kung taal o impluwensiya lamang ng kolonisasyon ang panliligaw. Susuriin din ang mga pagbabagong naganap sa estilo‟t pamamaraan ng panliligaw dala ng makabagong teknolohiya. At mula sa mga pagsusuring ito, ay titignan kung ano ang implikasyon nito sa kasalukuyang lipunang Pilipino. B. Metodolohiya Ang mga datos sa papel na ito ay magmumula mula sa tatlong pirmaryong sanggunian. Sa pamamagitan ng maga nasusulat na akda, maisasalaysay ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng nasabing penomenon sa bansa. Sa pamamagitan naman ng pagpapasagot sa mga sarbey ay makapagbibigay hinuna ang mananaliksik ukol sa opinyon at pagtanaw ng mga tao mula sa iba‟t ibang sektor, sa panliligaw. At huli, sa pamamagitan ng

1

Maybel V. Amog and Nelia P.Pagoso. Obra Maestra II: Florante at Laura. Rex Bookstore Inc. 2002, 65.

panayam, ay makapagsasalaysay ang mananaliksik ng mga personal na karanasan at pagtanaw ng kanyang mga nakapanayam.

C. Analisis ng Data Tinatalakay ng papel na ito ang panliligaw bilang isang paraan ng pamumuhay. Siguro sa simula ay iisipin natin na ito ay isang parte lamang ng kabataan ngunit kung susuriing maigi ito ay pagpapahayag ng walang kondisyong pagmamahal sa isang tao. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang pag-ibig ay nasa pang araw-araw nating pamumuhay. D. Sakop at limitasyon Ang papel na ito ay magsasalarawan ng mga pagbabagoi na naganap sa pamamaraan ng panliligaw ng mga Pilipino. Sisimulan ang pagsususri mula sa ilang katutubong gawi patungo sa mga pagbabagong dulot ng kolonyalismo. Limitado naman ang mga impormante sa mga sarbey dahil walang nakuhang impormante na lumaki o nagmula sa probinsya. Hindi rin naging ganoong kadali ang paghahanap ng mga impormanteng medyo may edad na. E. Operasyonal na Depinisyon a. b. Harana: Tulay: Isang awitin ng pag-ibig na nagpapahayag ng paghanga, matinding paggalang at walang kamatayang pagmamahal. Isang tao na nagsisilbing paraan upang mapadali ang panliligaw.Tungkulin niyang pagandahin ang imahe ng manliligaw sa nililigawan, sa ganung paraan ay sila ang magkatuluyan. Maari din siyang maging daan upang ipahatid ng nagliligawan ang mensahe nila sa isa‟t isa. c. d. Balagtasan: Dote: Isang porma ng literature kung saan nagkakaroon ng palitan ng mga kuro-kuro o ideya ukol sa isang paksa. Ang karampatang halaga na hinihingi ng magulang para sa kanyang anak.

II.

Historiko-kultural na Situationer a. Pre-kolonyal na Panliligaw Bago pa man dumating ang mga mananakop, ay mayroon nang matuturing na panliligaw. Ngunit hindi ang mga partidong may gusto sa isa‟t isa ang gumagawa nito kundi ang kanilang mga magulang. “Courtship, tribal-style, is done by the parents for their children.” 2...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Panliligaw Ng Pilipino (Courting of Filipinos) Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free