Panitikinag Pilipino

Pages: 9 (3375 words) Published: February 23, 2011
PAMAGAT : Usok ng Mapupusok na Araw
AWTOR: Ruth Elynia S. Mabanglo(1983)
Buod:
Takot na takot si Lucing nang sumakay sa taksing nakaparada sa harap ng bahay. Parang tinatambol ang dibdib niya. Alam niyang paglapat ng pinto ng taksi pagkaupo niya sa likmuang nasa likod ng drayber ay sisibad na ang sasakyan patungo sa di niya natitityak na layunin. Ilang beses na siyang nakasakay sa taksi na iisang pook ang tinuturol, ano mang oras o araw siyang sumasakay. Bibigyan lamang niya ng direksyon ang tsuper at waring ang mga daan,gusali,bahay,lawak ng mga bakanteng lote o lakasang mukha ng mga taong nararaanan at nagdaraanan,o kahit na ang ilaw-trapikong nagbitin sa mga mata niya’t kaagad-agad ay naroon na siya, sa pulang geyt na magluluwa ng isang binatilyong boy na mag babayad ng kanyang taksi. Ni hindi niya mamamalayan ang tagal o ikling oras. Ni hindi siya magaabala tanungin kung magkano ang kunsumo ng taksi mula pandacan hanggang Project 8. Ang pananabik niyang makaratingsa destinasyo’y tila agad-agad ding pinasusukdol ng pagbubukas ng pulang geyt, tila pinatitiim ng paglalapat ng pintong pagpasok niya. Ngayo’y kaiba ng araw at panahon. Kaiba ang pakiramdam niya kaiba rin ang layon ng pagsakay sa taksi. Kakatwang wala ang dating siglang umaahon sa mga hakbang niya patunga sa nakaparadang taksi. Sa halip, isang nakapanlulumong katamlayan ang gumagapang sa mga paa niya, gumugupo sa kanyang isip. Totoong iisang destinasyon pa rin ang lalakbayin ng taksi. Dadaan pa rin ito sa mga dating lansangang halos memoryado na niya sa walong buwang pagtugaygay niya sa rutang nagwawakas sa isang di-kabaguhang tsalet na may pulang geyt sa isang kalye sa Project 8. Mahinay na naupo si Lucing. Matamlay na inilipat ang pinto ng laksi. At sa mababa, tila nanginginig na tinig ay nagsabi: ‘’Sa Nagtahan tayo daraan,” narinig niyang nagmamando ang boses. Walong buwan na rin nga pala nagpapayao ditto sa Pandacan at Project 8 si Lucing. Karaniwang Biyernes ng hapon, Sabado ng tanghali (kung may pasok sa opisina) o dili kaya’y umaga ng mga araw na pista opisyal o walang pasok. Iyo’y tila isang ritwal na sinusunod niya matapos tawagan si Nasser sa telepono. Pagkababa nga ng awditibo’y magpapalit na siya ng damit, magpapatawag ng taksi sa katulong niya si Elay at saka sisibad na ng alis. Naantala lamang ang nagmamadaling paglabas niya na waring may kung ano o sinong hinahabol kung bubuntot ang boses ni Elay.”Kailan ka uuwi ate?” o “Ano ang sasabihin ko pag me tumawag”at marinig niya ang sariling nagbibilin,nagmamatawid o nag-aatubili . “E, bakit ba hindi pa si Nasser ang papuntahin mo sa apartment mo”tanong ni Aida na siyang tanging katapatan niya sa opisina.”mahirap din naman ‘yang ginagawa mong ikaw pa ang pumupunta sa kanya” “Ano, naloloka? A di binigyan ko pa ng pag-uusapan ang mga kapitbahay ko! Hindi na! “ “ Kung sabagay, hindi mo naman kakilala ang neighborhood ni Nasser sa Project 8,” ayon ni Aida. “Mas mabuti na yon, walang hussle. Pa’no kung di kami magkatuluyan?” Parang nanunuksoang tinig ni Aida. “Hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari.Alam mo naming dayuhan ‘yong tao”buo ang tinig ni Lucing na matapang. Iranian si Nasser.Nagkakilala sila sa isang party ng kaibigan niyang nagtuturo sa Math sa isang unibersidad sa sampalok. Madali siyang naakit ditto dahil kaiba sa karaniwang Iranian na nakilala niya, si Nasser ay walang masamang amoy, hindi gaanong rugged manumit at matatas magsalita ng Ingles. Nalaman niyang nasa ikatlong taon na ito sa civil Engineering, isang die-hard anti-Khomeini, dating sundalo at may amang namamahala ng mga konstruksyon publiko sa Iran. “So you live alone?” ani ni Nasser nang malamang naninirahan siyang mag-isa sa isang studio apartment, nagtatrabaho at nagmamaneho ng sariling buhay.”Strange.” “Why do you say so?” ani Lucing na namamangha sa reaksiyon ng Iranian. “We do not allow our women to be that independent,” anitong walng gatol. At inilahad nito kung paano nila binibigyang-kabuluhan ang virginity at kung...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pilipino Diaspora Essay
  • Sikolohiyang Pilipino Essay
  • Essay on Pilipino Ako
  • Kabataang Pilipino Essay
  • Tayo'Y Pilipino Essay
  • pantawid pamilyang pilipino program Essay
  • Sa Kabataang Pilipino Essay
  • Essay about Pantawid Pamilyang Pilipino Program

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free