Pang-Ekonomiyang Epekto Ng Gdp at Gnp

Pages: 6 (1720 words) Published: March 26, 2011
Panimula
Ang ekonomiya ay isang batayan sa pagpapakita ng progreso ng isang bansa. Tumutukoy ito sa sirkulasyon, pag-galaw, at pag-angat ng yaman ng isang bansa. Sinusubok nito ang katatagan ng isang lipunan sa aspetong pangkabuhayan. Sa huling talaan ng “World Competetive Yearbook” noong 2010, nasa ika-39 na puwesto ang Pilipinas sa 58 na bansa sa buong mundo pagdating sa pakikipagkumpitensya sa ating ekonomiya. (World Competetiveness Yearbook) mas mataas ng apat na baitang ang nakuha natin kung ikukumpara sa huling talaan. Magiging mas maayos ang takbo ng ekonomiya kung ang ugnayan ng iba’t ibang bahagi nito ay nakakagawa sa isang magandang produksyon. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product o GDP at Gross National Product o GNP . Ayon kay Dr. Elmer Martin, ang GDP at GNP ay mas medaling tandaan sa gamit ng salitang sumusunod 1.GDP na tinutukoy niyang “GAWA DITO PILIPINAS.”

Ang mga dayuhan namang nagtatrabaho sa Pilipinas ay hindi kabilang sa GNP ng Pilipinas. Sa halip ay kabilang ito sa GDP dahil ang serbisyo at produksyon ay nangyayari sa loob ng ating bansa. 2.GNP naman na tinutukoy niyang “GAWA NG PINOY.”

Binigyang halimbawa niya dito ang mga OFW’s na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nanggaling man sa loob ng ating bansa ang mga manggagawa, ito ay ihinahanay niya pa rin sa GNP. Ang GNP at GDP ang nagpapakita ng laki ng produksyon sa isang bansa. Kaya nararapat lamang na mas pagtuunan ito ng pansin kaysa sa populasyon pagdatig sa ating ekonomiya. Samakatuwid, ang produksyon ng isang bansa ay sinusukat sa pamamagitan ng nakaraang halaga. Ginagawa ito upang malaman kung may progreso bang nagaganap sa isang BANSA produksyon. (200) Saklaw ng Makroekonomiks

Bilang bahagi ng ekonomiks, nakatuon ang makroekonomiks sa kabuuan ng ekonomiya. Naglalarawan ito ng kabuuang kita, pangkalahatang presyo, trabaho, produksyon at gastos o bayarin- nakatuon din ang makroekonomiks sa mga layunin tulad ng mataas na antas ng produksyon, mataas na empleyo, katatagan sa presyo at balanseng kalakalang pandaigdig. (Viloria, Cruz and Rillo) Sa tamang pagpili at pagpapairal ng mga patakarang pang-ekonomiko, nabibigyan ng katapat na solusyon ang mga ito. Halimbawa, sa pagbubuwis, maaaring maging daan ang antas at istruktura nito ng pagtaas ng produksyon o maaari naming maging simula ito ng implasyon o ang mabilis na pagtaas ng presyo. Maaari ring dahilan ito ng surplus o deficit sa dayuhang kalakalan. Sa pangkalahatan, mabisang batayan ang kaalaman sa makroekonomiks kung paano susuriin ang paglago ng ekonomiya ng bansa. (Horvitz) PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

Maaaring ipakita sa paikot na daloy ang transaksyon ng sambayanan at bahay-kalakal. Ang sambayanan ang syang tagabiling salik ng produksyon, samantalang ang bahay-kalakal ang syang mamimili nito. (Viloria, Cruz and Rillo)

Kabayaran sa Salik
(upa, interes, sahod)

Salik ng Produksyon
(lupa, paggawa, capital)

B
S
Bahay-kalakal
Sambahayan

Nagbibili ng nagbebenta
salik ng sa sambayanan produksyon ng tapos na produkto

Tapos na Produkto
At Serbisyo

Gastos sa Pagkonsumo

GDP NG PILIPINAS
Ang GDP (Gross Domestic Product) ay tumutukoy sa halaga ng mga produkto at serbisyong ginawa sa loob ng bansa kasama ang gawa ng mga dayuhan, lahat ng produksyon naginagawa sa ating bansa ay ksama at maituturing na GDP. Samakatuwid ang GDP ay sumasagot sa katangian kung saan ginawa ang produkto o serbisyo o ( Gawa Dito Pinas ). (Viloria, Cruz and Rillo) Sa ulat ng World Bank, hinggid sa Global Economic Prospect, 2011, papalo lamang sa 5% ang GDP ng bansa. Ito ay mababasa sa Socio-Economic Secretary Catetano Paderanga kung saan inaasahan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pang Essay
  • Gdp vs. Gnp Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • Gdp / Gnp Essay
  • Essay about Epekto Ng Pagtetext
  • Epekto Ng Walang Magulang Research Paper
  • Epekto Ng Teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Computer Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free