Pananaliksik

Pages: 4 (793 words) Published: March 7, 2011
Tsapter III PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT PAGBIBIGAY NG INTERPRETASYON SA MGA DATOS

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulirang Paananaliksik

Masalimuot ang paggawa ng isang sulating pananaliksik. Bunga ito ng pagbata sa init na dulot ng pakikipambuno sa mga libro at laybrari, pagpupudpod sa utak kung paano gagawin o sisimulan, paghahati-hati sa panahon upang mabahaginan ng sapat na oras sa dami ng iba pang pinagagawa. Ang mga sumusunod ang iba’t ibang hakbang na dapat sundin: a. pagpili ng paksa b. pagpapahayag ng layunin c. paggawa ng tentatibong balangkas

d. paghahanda ng bibliograpiya e. pangangalap ng datos f. pagpapahalaga sa mga nakalap na datos

g. paggawa ng pangwakas na balangkas h. pagsulat ng burador i. j. pagrerebisa aktuwal na pagsulat ng pangwakas na papel

Mga pamantayan sa paggawa ng Pananaliksik ng Paghubog ng Guro sa kanyang mga Estudyante ng Filipino II sa BSCS-IA at mga kaugnayang baryabol

Mga Implikasyon ng Pananaliksik sa kursong BSCS-1A

Ang Pananaliksik

·

Ayon sa dalubhasa, ang pananaliksik ay paraan ng paghahanap ng teorya, pagsubok sa teorya o paglutas ng isang suliranin.

·

Ayon naman kay Kerlinger (1973), ang pananaliksik ay isanmg sistematiko, kontrolado, emperikal at kritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong

·

haypotetikal tungkol sa inaakalang relasyon sa mga natural na pangyayari. Sistematiko ang pananaliksik kapg sumusunod ito sa mga hakbang o yugto na nagsisimula, pagtulong sa mga suliranin, pag-uugnay ng mga suliranin sa mga umiiral na teorya. Ang sistematikong pananaliksik ay kontrolado at ang bawat hakbang na imbestigasyon ay nakaplano.

·

Ang pananaliksik ay isang sining. Walang iisang paraan o tamang paraan ng pananaliksik.

Uri ng Pananaliksik

1.

Emperikal o mala-siyentipiko – Nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mga ibedensya at paktwal na datos. Ito’y nailalarawan, nasusukat, naihahambing at natutuos upang makita ang relasyon ng hypothesis sa panukalang tesis na isang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free