Pamimilosopiya

Pages: 5 (1605 words) Published: February 21, 2011
“We always find something, eh Didi, to give us the impression we exist?” -Estragon
Waiting for Godot, Samuel Beckett

Ang patuloy at ang pagkaka-nasa-landas na paghahanap sa katotohanan ng ating pagka-tao ay pamimilosopiya. Kaya naman ang akda ni Samuel Beckett na “Waiting for Godot” ay masasabing angkop na gamit upang ipakita ang pilosopiya ng tao. Ang pagiging lantad, diretso at ang pagkapayak ng kwento ang nagpapaganda dito, na kung susuriing mabuti tungkol lamang ito sa paghihintay sa isang taong hindi dumarating; at siyang titingnan sa konsepto ng buhay-tao. Sa ating paghihintay, hindi puwedeng mabansot lamang tayo sa ating kinalalagyan. Kung tutuusin, wala naman talagang makasusukat ng oras ng tao, at kung gayon, masasabi nating mahalaga ang oras ng tao at dahil dito, walang oras na dapat sayangin ang tao sa mundo. Sa aking pagbasa ng dula naisip ko na kung si Godot ang kamatayan na ating hinihintay, kailangan natin itong paghandaan at kailangan nating ipagpatuloy sa ating buhay kahit na nasa-isip natin na darating siya. Ganoon din ang masasabi sa kahit anong bagay, tao o pagkakataon na ating hinihintay, kailangan pa ring may gawin tayo sa paghihintay nito. Kaya naman makikita ang pagiging tao sa mismong tauhan ng kwento. Mayroong pagkabaliw at kawalang-saysay ang katangian ng mga pinagsasasabi ng mga tauhan, ngunit katulad ng buhay ng tao, may makikita pa ring saysay. Dito pumapasok ang pamimilosopiya. Sa aking palagay at pagkakaintindi ng mga naunang ideya ng mga pilosopo, ang pamimilosopiya ay ang paghahanap ng saysay sa ating buhay-tao na pahihigitan ang ating halaga o saysay. Ngunit paano tayo mamimilosopiya kung hindi tayo mabubuhay? Sinasabi ni Fr. Ferriols na “Sapagkat Ang Pilosopiya ay Ginagawa” at sa kaniyang akda inihambing niya ang pamimilosopiya bagamat gawaing pang-isip, inihambing niya ito sa mga pisikal na gawain. Sa aking palagay, wala kang maiisip kung hindi ka gagawa. At kung iisipin, mas madaling gumawa muna ng isang bagay bago pag-isipan ang ideya ng gagawin mo pa lamang. Sinasabi sa “Waiting for Godot” na ito ang tamang pagkakasunud-sunod ng paggawa: gawaing pisikal bago ang gawaing pang-isip. Estragon: Perhaps he could dance first and think afterwards, if it isn’t too much to ask him. Vladimir: Would that be possible?

Pozzo: By all means, nothing simpler. It’s the natural order.

Bago nagsimulang mamilosopiya ang tao, mulat man siya o hindi sa kaniyang pamimilosopiya, nabuhay muna siya.

Kung iniisip mo pa rin kung ano ang pamimilosopiya, ako rin iniisip ko. Pero, ayon sa mga nabasa ko, pag-iisip ang pamimilosopiya. At patuloy itong pag-iisipan ng mga taong may pagkamangha at pagtataka sa kanilang sarili. Dahil ang pilosopiya ay may-pagka-nasa-landas. Ibig sabihin patuloy lang tayo sa pagtatanong dahil ayon kay Jaspers na nag-bigay ng salitang ito, mas mahalaga ang mga tanong sa pilosopiya kaysa sa mga sagot, at nagiging panibagong tanong ang mga sagot. Mayroong kinalaman dito ang imposibilidad na ikahon ang kahulugan nito kagaya nang hindi mo maaring ikahon ang pagkatao ng isang tao. Sinasabi ni Jaspers, ang pilosopiya ay walang malawakang tanggap na kahulugan o “[philosophy] has no generally accepted definitive knowledge.” Pinapatungkulan nito na mayroong mga bagay na hindi mo maaring bigyan ng tiyak at ganap na kahulugan. Na hindi naikukulong sa isang dogma ang pilosopiya dahil tao ang pinanggalingan ng pag-iisip na ito at iba-iba ang ating takbo ng pag-iisip. Kahit mismo ang katotohanan hindi ganap ang paglalantad sa atin. Upang lubos na maintindihan ang katotohanan at makita ang ganap na katotohanan, kailangan isaalang-alang ang iba’t ibang pananaw at pagtingin. Sa “Phenomenology of Knowledge” ni Luijpen, binanggit niya ang “Viewpoint, Profile, Unity” kung saan nakikita natin ang isang mukha (profile) ng realidad sa ating kinatatayuan. Ngunit sa katotohanan maraming mukha ang realidad na nakasalalay sa katauhan, pananaw, katayuan, at atitud ng taong tumitingin. Dahil sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free