Pamanahunang Papel Hingil Sa Sigarilyo

Only available on StudyMode
  • Pages : 16 (2261 words )
  • Download(s) : 6411
  • Published : March 13, 2011
Open Document
Text Preview
G.Vicente Salvador E. Montano
Dekano, Kolehiyo ng Business Administration
Unibersidad ng Mindanaw

Sir,

Pagpalain kayo ng Diyos at Isang Magandang A
DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang Ilang Stiks ng Sigarilyo ang nauubos ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Business Administration ng Unibersidad ng Mindanaw

ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik na binubuo nina:

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, University of Mindanao bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik

Ofelia Magluyang

Guro sa Filipino

PASASALAMAT

Kabanata I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1

1. Introduksyon 1

2. Layunin sa Pag-aaral 2

3. Kahalagahan sa Pag-aaral 3

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 4

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya 5

Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 5

Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 7

1. Disenyo ng Pananaliksik 7

2. Mga Respondente 7

3. Instrumentong Pampanaliksik 8

4. Tritment ng mga Datos 9

Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos 10

Kabanata V: Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 23

1. Lagom 23

2. Kongklusyon 23

3. Rekomendasyon 24

Listahan ng mga Sanggunian 25

Apendiks 26

Ø Liham ng Panghingi ng Pahintulot at Interbyu 26

Ø Transkripsyon ng Interbyu 27

Ø Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Sarbey 31

Ø Sarbey-Kwestyoneyr 33

Ø Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pamanahong Papel 36

Ø Pormularyo sa Pag-eebalweyt ng Pasalitang Presentasyon 41

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

Talahanayan I: Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Kurso

KABANATA I

1.Introduksyon

Ang kabanata 1 ay ipinapakita dito ang paglalahad ng problema ilipino pag-aaral,kahalagahan ng pag-aaral, at mga terminolohiya.

Sa buong mundo, ang paninigarilyo ang pinaunang sanhi ng pakamatay ng bawat tao lalo nasa Estados Unidos,...
tracking img