Pamanahong Papel: Kabanata 1 Adhd

Pages: 5 (1600 words) Published: January 29, 2011
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT ANG KALIGIRAN NITO
Panimula
Ating isipin ang mabilis na pagtakbo ng panahon na kung saan ang mga tunog, larawan at mga kaisipan ay wari’y mabilis na nagbabago. Pagkainip sa sandaling panahon pa lamang, gayunman, hindi malaman kung paano pipiliting isipin ang mga dapat gawin. Nagugulo ng mga ligaw na tunog at ng iba’t-ibang mga natatanaw. Ang iyong isipan ay pilit na idinadala sa isang bagong kaisipan na malayo sa realidad o sa isang bagong gawain na malayo sa orihinal. Lingid sa kaalaman ng mga nakararami ay may isang kondisyong pangkalusugan ang natuklasang nakakaapekto sa lima hanggang walong porsyento sa populasyong kinabibilangan ng mga bata. Sa mga bata, ito ang pakiramdam ng may Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Dating tinatawag na Hyperkinesis at ADD, ang ADHD ay isa sa mga kadalasang sakit sa kaisipan maging sa pag-uugali ng mga bata. Nagsimula ito humigit-kumulang isangdaang taon na ang nakalilipas ngunit ang pag-aaral tungkol dito ay nagsimula lamang limampu hanggang animnapung taon pa lamang ang nakalipas. Noon, inakalang ang mga batang may ADHD ay may diperensiya lamang sa pag-iisip at kadalasang sinasabi na sila anya ay mga hyperactive din. Ang ADHD ay ang kundisyon nang pagiging sobrang aktibo, na kung saan ang mga bata at maging mga matatanda ay hirap magbigay ng matagal na atensiyon, sumunod sa panuto, at magtagal sa isang gawain, at kadalasan pa ay ang pagiging sobrang aktibo nila ay nakakatakot dahil maaari silang makasakit o manakit. Ang mga sintomas ay maaaring matagpuan sa bawat tao ngunit sumasailalim sa masusing obserbasyon kung nagkakaroon ng malaking epekto ang mga sintomas na ito sa pakikipag-ugnayan ng isang indibidwal sa kapwa lalo na sa bahay at sa eskuwelahan.

Ang isang tao na sumailalim sa masusing obserbasyon ay maaaring maibilang sa ibat-ibang uri ng ADHD. “ADHD/Predominately Hyperactive” kung ang pagiging sobrang aktibo na maaaring magresulta sa pananakit ang pangunahing problema, maaari ding “ADHD/Inattentive Type” kung ang problema naman ay kahirapan sa pagbibigay ng matagal na atensiyon at konsentrasyon, at “ADHD/Impulsivity or Impulsive” kung ang pangunahing problema ay ang madalas na pagkilos o paggawa ng isang bagay na walang pag-iingat. Ang mga batang may ADHD ay hirap din umupo nang komportable, tumapos ng gawain o malaman ang realidad at katotohanan, sa madaling salita malayo sa kamalayan. Para naman sa mga taong nakapaligid sa kanya, tila baga sila ay nasa isang magulo at malayo sa kaayusan. Ngunit maaari din na kung minsan, maayos at nasa katinuan sila na parang napaniniwala tayong ang isang taong may ADHD ay kayang kontrolin ang kanilang mga kilos.

Ang mga batang may ADHD ay nagdedepende sa kanilang magulang sa halos lahat ng bagay, partikular na ang mga impormasyon tungkol sa kanilang sarili at sa realidad sa mundo. Sila ay sobrang sensitibo din sa kanilang nararamdaman. Anumang reaksiyon ng magulang sa batang may ADHD ay kinakailangang may konsiderasyon sa pagharap dito. Bawat ugali at asal na ipinapakita ng magulang sa batang may ADHD ay mahalaga sa paglaki ng bata na maaaring magkaroon ng epekto sa pag-unawa at pakikitungo nito sa magulang.

Talagang may ADHD. Gayunman, ang sakit na ito ay hindi masyadong binibigyang pansin sa Pilipinas kahit na ito ay nangangailangan ng atensiyon. Hindi biro ang ADHD, ngunit ito ay hinahayaang lumala dahil na rin sa kakulangan sa impormasyon lalo na sa mga magulang at ng mga taong nakapaligid sa taong dumaranas ng ganitong kondisyon. Ang naturang kondisyon ay nabatid ding nakakaapekto sa mga matatanda bagamat huli na nang kanilang matuklasan na sila ay dumaranas na ng ganitong kondisyon. Hindi man natuklasan ng mga eksperto ang paraan upang tuluyang malunasan ang naturang kakulangan ay may mga alternatibong paraan upang ito ay makontrol at ng upang ang taong may taglay ng ganitong kakulangan ay normal na makapamuhay nang may kapanatagan. Ang pananaliksik o pag-aaral na ito ay naglalayong...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Ang Pamanahong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free