Pamanahonang Papel

Pages: 10 (3469 words) Published: March 3, 2011
CYRIL KHERT R. RAZO BSCOE
Tiyak na Paksa
PROSTITUSYON: Isang Negosyo
I. Rational
Sa ilang mga bansa, unti-unting nakikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pugad ng prostotusyon. Samakatuwid, ang legalisasyon ng prostitusyon ay lumilikha ng maugong na usapin. Ang mga mananaliksik, bilang mga mamamayan din ng nabanggit na bansa, ay nais na mas maunawaan ang dahilan ng pagsulpot ng isyung ito. Ang gobyerno ang inaasahang manguna sa pagsasagawa ng mga hakbang hinggil sa prostitusyon. Subalit, hindi naman maiwasan ng mga mananaliksik na kuwestiyunin kung sapat nga ba ang aksyon ng gobyerno. Samantalang, may mga pagkakataong ang institusyon na mismo ang nagiging dahilan ng lalong paglaganap ng prostitusyon. Hindi maiwasang mabanggit ang mga masasamang dulot ng prostitusyon tuwing ito ay mapapag-usapan. Minabuti ng mga mananaliksik na ipaalam ang ibang dimensyon ng sensetibong paksa sa halip na makulong sa sarado at negatibong pag-isip tungkol dito. Marami parin ang hindi sasang-ayon sa legalisasyon ng prostitusyon. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang bawat sakit ng lipunan ay may karapatang lunas at nais nilang alamin kung ano naman ang solusyon sa prostitusyon. Ang mga prostitutes ay nagsasayang, hindi lamang ang buhay nila, kungdi ng regalong kagandahan na biniyaya sa kanila ng Diyos. Bukod pa rito ay napakadali para sa iba na husgahan ang mga taong ito base sa kanilang hanapbuhay. Nahahabag ang mga mananaliksik at hindi na nila makayanang makita ang mga babaeng sumisira sa sariling dignidad. II. Layunin

1. Ano ang sanhi prostitusyon?
2. Ano ang pinagkaiba ng prostitusyon sa human trafficking? 3. Paano nakasasama ang paglaganap ng prostitusyon?
4. Makabubuti ba ang legalisasyon ng prostitusyon?
5. Paano mabibigyang lunas ang sakit ng lipunang ito?

III. Panimulang Haka
6. Labag sa mga karapatang pantao ang prostitusyon, kung kaya't ito ay dapat ipagbawal. 7. Lumalaganap ang prostitusyon bilang sagot sa kawalan ng hanapbauhay. 8. Kailangang pigilan ang prostitusyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga sexually transmitted diseases tulad ng HIV at AIDS. 9. Hindi katanggap-tanggap ang prostitusyon, lalo na ang pakikipagsapalaran dito ng mga menor de edad. 10. Ang prostitusyon ay bahagi lamang ng mas malaking suliranin sa kahirapan.

IV. Sarbey ng Sanggunian
Breaking Free, Inc. (2009). Philosophy Statement. Retrieved from http://prostitution.procon.org/ viewanswers.asp? questionID= 000116 "We define prostitution as systematic sexual violence and oppression against women and girls. This system is institutionalized in the sex industry: stripshows, nude juice bars, massage parlors and saunas, brothels, adult book and video stores, peep shows, live sex shows, sex rings, escort services, mail order brides, streetwalking, and pornography. Each of these forms of prostitution provides men with unlimited sexual access to women and girls based solely on their ability to pay."

Edlund, L., Korn E. (2007). Journal of Political Economy :A Theory of Prostitution. Retrieved from http://prostitution.procon.org /viewanswers.asp?questionID=000116 "Before proceeding, we need to define prostitution. Despite being known as the oldest profession, a workable definition has proven elusive. From a dictionary we learn that prostitution is the 'act or practice of engaging in sexual intercourse for money'. But a prostitute cannot simply be a woman who sells her body, since 'that is done every day by women who become wives in order to gain a home and a livelihood'. Promiscuity has been proposed as another candidate. Medieval canon lawyer Johannes Teutonicus suggested that a woman who had sex with more than 23,000 men should be classified as a prostitute, although 40 to 60 would also do. However, promiscuity itself does not turn a woman into a prostitute. Although a vast majority of prostitutes are promiscuous, most people would agree that sleeping around does not amount...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bangkang Papel Essay
  • Konseptong Papel Essay
  • Essay on Mapanahong Papel
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Konseptong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free