Outline Ng Research Paper

Pages: 2 (329 words) Published: March 7, 2011
TOPIC: Ekonomiya ng Imus, Cavite

I.Introduction
A.Kahalagahan ng pag-aaral ng estado ng ekonomiya
1.Mga layunin ng pag-aaral

II.Review of Related Literature
A. Pag-aaral ng Philippine Information Agency ukol sa paglulunsad ng Convergence.

III.Body
A.Pinansyang Pampubliko
1.Pinagkukunan ng kitang publiko
a.Pagbubuwis
b.Iba pang pinagkukunang kita

2.Gastusing-Publiko
a.Paglaki ng gastusing-publiko
b.Mga alituntunin sa paggastos-publiko

3.Kahalagahan ng badyet
a.Layunin ng badyet ng pamahalaan

B.Daloy ng ekonomiya sa Imus, Cavite

1.Pinakabagong pahayag ng revenues at receipts
a.Local taxes
b.Service Income
c.Business Income
d.Other income

2.Populasyon at Alokasyon
a.Population density (2009-2010)
b.Balanseng distribusyon ng populasyon
c.Bahaging ginagampanan ng Munisipyo (Pamahalaan)
d.Distribusyon ng kita

3.Kasalukuyang daloy ng ekonomiya sa Imus
a.Mga naging pagbabago
b.Badyet para sa 2011

IV.Conclusion

V.Bibliography

Pangilinan, Roselie A., Municipal Accountant. Report of Revenues and Receipts: Imus, Cavite: Municipality of Imus, 2010.

PIA Press. Tagalog News: Paglulunsad ng Convergence 2009 sa Cavite, nakahanda na. http://www.pia.gov.ph/?m=12&r=cal&y=&mo=&fi=p090803.htm&no=16. 3 Aug. 2009. 6 Jan. 2011. Municipality of Cavite. Socio Economic and Physical Profile 2009. http://www.cavite.gov.ph/Socio-Economic_Profile/2009/Economic%20Sector-Industry.pdf. 2009. 6 January 2011. Wow Cavite. On the Map: Imus http://www.cavite.info/article/detail.php?id=20. 2010. 6 Jan. 2011. Santiago, Aurora , Lilia Fenequito and Socorro Valenzuela , Ekonomiks: Para Sa Mataas Na Paaralan. Metro Manila: Joes Publishing and Printing House, 1995. Santiago, Marilou, Luz Pagulayan and Felicitas Manacsa, Ekonomiks. Quezon City: FNB Educational Inc, 1991. Pulido, Paz and SR Enriquez. Bagong Ekonomiks ng Pilipinas. Quezon City Philippines: Marren Publishing House, Inc., 1989. Inang Bayan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Research Paper
  • Research paper
  • Research Paper
  • Research Paper
  • Research Paper
  • Research Paper
  • Research Paper
  • Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free